نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتیاز دهی کتاب‌های تألیفی، فصلی از کتاب و ترجمه

امتیاز دهی کتاب‌های تألیفی، فصلی از کتاب و ترجمه


«مراحل امتیاز دهی کتاب‌های تألیفی، فصلی از کتاب و ترجمه»

 

عضو محترم هیأت علمی برای بررسی امتیاز کتاب تألیفی یا ترجمه لازم است سه اقدام زیر را انجام دهد.

 

مرحله اول: درخواست هیأت علمی

۱- ارسال نامه کتبی عضو هیأت علمی مبنی بر درخواست امتیاز دهی تألیف یا ترجمه کتاب به معاونت پژوهشی (اتوماسیونی)

۲- ارسال نسخه کاغذی کتاب به معاونت پژوهشی‌

۳- تهیه و ارسال گزارش همانند یاب که در سایت سمیم نور مبنی بر تکراری نبودن مطالب کتاب

 

مرحله دوم: بررسی تقاضا

۱- معاونت پژوهشی دانشکده کتاب را به مدیر گروه برای امتیاز دهی توسط یکی از استادان که در آن موضوع تخصص دارد، ارسال خواهد کرد.‌

۲- کتاب به همراه نامه داور جهت امتیاز دهی نهایی به شورای پژوهشی ارسال خواهد شد.‌

۳- بعداز بررسی توسط اعضای شورای پژوهشی و مشخص شدن امتیاز نهایی کتاب جهت ثبت امتیاز به همراه صورتجلسه پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می‌شود.

 

مرحله سوم: ثبت امتیاز در سامانه دانشگاه

۱- مرحله آخر ثبت امتیاز کسب شده کتاب توسط کارشناس پژوهشی دانشگاه در سامانه artis خواهد بود.