نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه هزینه‌های آموزشی

اطلاعیه هزینه‌های آموزشی


اطلاعیه هزینه‌های آموزشی

جدول 1 بند 2 صورت جلسه هیات رئیسه دانشگاه

مورخ 98/05/14

 

هزینه های خدمات آموزشی دانشجویان در سال تحصیلی 99-1398

هزینه های دوره دانشجویی:

تعرفه های سال 1399-1398

مبلغ پیشنهادی  (به ریال)

ملاحظات

1

ارائه خدمات آموزشی

350.000

 

2

صدور کارت دانشجویان مهمان

600.000

 

3

کارت دانشجویی-المثنی-تعویض

600.000

 

4

مهمان و نقل و انتقال(شهریه)

600.000

 

5

کمیسیون موارد خاص تجدیدنظر

250.000

 

6

تاخیر در پیگیری و تسویه حساب دانش‌آموختگان و انصراف

1.200.000

یک نیم‌سال پس از دانش آموختگی

7

تاخیر در پیگیری و تسویه حساب دانش‌آموختگان و انصراف

2.400.000

دو نیم‌سال پس از دانش آموختگی

هزینه‌های پس از دانش‌آموختگی:

1

کارنامه فارسی (غیر رسمی)، حضوری

50.000

 

2

پست گواهی موقت ، دانشنامه و کارنامه انگلیسی، تائیدیه تحصیلی(شهرستان)

200.000

 

3

پست گواهی موقت ، دانشنامه و کارنامه انگلیسی، تائیدیه تحصیلی(تهران)

120.000

 

4

صدور دانشنامه و ریز نمرات

420.000

 

5

صدور دانشنامه المثنی

500.000

 

6

صدور گواهی موقت المثنی

200.000

 

7

کپی برابر اصل نمودن مدارک تحصیلی

100.000

 

8

صدور کارنامه انگلیسی رسمی

250.000

 

9

صدور کارنامه انگلیسی غیر رسمی

200.000