نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه های دفاع از پایان نامه

اطلاعیه های دفاع از پایان نامه


 

گروه کودکان استثنایی
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسیارشد
عنوان : اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان با آسیب شنوایی
 
استاد راهنما: دکتر به پژوه
استاد مشاور: دکتر حسن زاده
زمان:دوشنبه 99/06/24
دانشجو: طاهره لطیفی
 
مکان:اتاق 303 و آدرس اتاق دفاع به صورت مجازی :
 
 

 

 

 
 
 
هوالعظیم
اطلاعیه دفاع از کارشناسی ارشد
با استعانت از خداوند متعال جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکار خانم فاطمه عزیزخان دانشجوی رشته مشاوره
 
مدرسه با عنوان
خودهای انگیزشی و عملکرد زبان انگلیسی: بررسی نقش
واسطه ای خود نظم بخشی
و اضطراب زبان دوم
 
 
زمان: سه شنبه 25 / 6 / 1399 از ساعت 12 الی 13
 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله دکتری

خانم فریبا جعفریان نمینی                                         دانشجوی رشته روان شناسی

تحت عنوان

« مقایسه اثربخشی همزمان روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت با لیرز طب سوزنی در مقایسه با هریک از روشها به صورت تنهایی در درمان افسردگی: کارآزمایی بالینی " برگزار می‎شود.

 

زمان: 99/06/23           ساعت:8    مکان: اتاق شورا

استادان راهنما: دکتر رضا رستمی و دکتر نیما قربانی

استاد مشاور: دکتر آریستا شجاع الدین و دکتر منصور شمسی پور

استادان داور داخلی: دکتر سید محمدرضا رضازاده و دکتر محمدعلی بشارت

استادان داور خارجی: دکتر پرویز آزاد فلاح و دکتر امین رفیعی پور

 

شرکت عموم علاقه مندان در جلسه دفاعیه فوق آزاد است.

   

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2

 

 

 

 

 

گروه کودکان استثنایی
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد
عنوان : اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان با آسیب شنوایی
 
استاد راهنما: دکتر به پژوه
استاد مشاور: دکتر حسن زاده
زمان:دوشنبه 99/06/24
دانشجو: طاهره لطیفی
 
مکان:اتاق 303 و آدرس اتاق دفاع به صورت مجازی :
 
 

 

 

 
 
 
هوالعظیم
اطلاعیه دفاع از کارشناسی ارشد
با استعانت از خداوند متعال جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکار خانم فاطمه عزیزخان دانشجوی رشته مشاوره
 
مدرسه با عنوان
خودهای انگیزشی و عملکرد زبان انگلیسی: بررسی نقش
واسطه ای خود نظم بخشی
و اضطراب زبان دوم
 
 
زمان: سه شنبه 25 / 6 / 1399 از ساعت 12 الی 13
 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله دکتری

خانم فریبا جعفریان نمینی                                         دانشجوی رشته روان شناسی

تحت عنوان

« مقایسه اثربخشی همزمان روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت با لیرز طب سوزنی در مقایسه با هریک از روشها به صورت تنهایی در درمان افسردگی: کارآزمایی بالینی " برگزار می‎شود.

 

زمان: 99/06/23           ساعت:8    مکان: اتاق شورا

استادان راهنما: دکتر رضا رستمی و دکتر نیما قربانی

استاد مشاور: دکتر آریستا شجاع الدین و دکتر منصور شمسی پور

استادان داور داخلی: دکتر سید محمدرضا رضازاده و دکتر محمدعلی بشارت

استادان داور خارجی: دکتر پرویز آزاد فلاح و دکتر امین رفیعی پور

 

شرکت عموم علاقه مندان در جلسه دفاعیه فوق آزاد است.

   

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2