نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه های دفاع

اطلاعیه های دفاع


 
گروه کودکان استثنایی
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسیارشد
عنوان : اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان با آسیب شنوایی
 
استاد راهنما: دکتر به پژوه
استاد مشاور: دکتر حسن زاده
زمان:دوشنبه 99/06/24
دانشجو: طاهره لطیفی
 
مکان:اتاق 303 و آدرس اتاق دفاع به صورت مجازی :
 
 

 

 

 
 
 
هوالعظیم
اطلاعیه دفاع از کارشناسی ارشد
با استعانت از خداوند متعال جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکار خانم فاطمه عزیزخان دانشجوی رشته مشاوره
 
مدرسه با عنوان
خودهای انگیزشی و عملکرد زبان انگلیسی: بررسی نقش
واسطه ای خود نظم بخشی
و اضطراب زبان دوم
 
 
زمان: سه شنبه 25 / 6 / 1399 از ساعت 12 الی 13
 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله دکتری

خانم فریبا جعفریان نمینی                                         دانشجوی رشته روان شناسی

تحت عنوان

« مقایسه اثربخشی همزمان روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت با لیرز طب سوزنی در مقایسه با هریک از روشها به صورت تنهایی در درمان افسردگی: کارآزمایی بالینی " برگزار می‎شود.

 

زمان: 99/06/23           ساعت:8    مکان: اتاق شورا

استادان راهنما: دکتر رضا رستمی و دکتر نیما قربانی

استاد مشاور: دکتر آریستا شجاع الدین و دکتر منصور شمسی پور

استادان داور داخلی: دکتر سید محمدرضا رضازاده و دکتر محمدعلی بشارت

استادان داور خارجی: دکتر پرویز آزاد فلاح و دکتر امین رفیعی پور

 

شرکت عموم علاقه مندان در جلسه دفاعیه فوق آزاد است.

   

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2

 

 

 

 

 

گروه کودکان استثنایی
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسیارشد
عنوان : اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان با آسیب شنوایی
 
استاد راهنما: دکتر به پژوه
استاد مشاور: دکتر حسن زاده
زمان:دوشنبه 99/06/24
دانشجو: طاهره لطیفی
 
مکان:اتاق 303 و آدرس اتاق دفاع به صورت مجازی :
 
 

 

 

 
 
 
هوالعظیم
اطلاعیه دفاع از کارشناسی ارشد
با استعانت از خداوند متعال جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکار خانم فاطمه عزیزخان دانشجوی رشته مشاوره
 
مدرسه با عنوان
خودهای انگیزشی و عملکرد زبان انگلیسی: بررسی نقش
واسطه ای خود نظم بخشی
و اضطراب زبان دوم
 
 
زمان: سه شنبه 25 / 6 / 1399 از ساعت 12 الی 13
 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله دکتری

خانم فریبا جعفریان نمینی                                         دانشجوی رشته روان شناسی

تحت عنوان

« مقایسه اثربخشی همزمان روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت با لیرز طب سوزنی در مقایسه با هریک از روشها به صورت تنهایی در درمان افسردگی: کارآزمایی بالینی " برگزار می‎شود.

 

زمان: 99/06/23           ساعت:8    مکان: اتاق شورا

استادان راهنما: دکتر رضا رستمی و دکتر نیما قربانی

استاد مشاور: دکتر آریستا شجاع الدین و دکتر منصور شمسی پور

استادان داور داخلی: دکتر سید محمدرضا رضازاده و دکتر محمدعلی بشارت

استادان داور خارجی: دکتر پرویز آزاد فلاح و دکتر امین رفیعی پور

 

شرکت عموم علاقه مندان در جلسه دفاعیه فوق آزاد است.

   

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2