نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دفاع از پایان نامه

اطلاعیه دفاع از پایان نامه


فرمت نحوه تنظیم اطلاعیه دفاع :   سربرگ اطلاعیه دفاع

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای  کتایون مطیعی دانشجوی رشته ...تحقیقات اموزشی

تحت عنوان:   بررسی علل و زمینه‌های شکل‌نگرفتن تاب‌آوری کودکان 4-10 ساله شهر تهران

 

 

تاریخ: .23/03/1400                  ساعت:.18           محل جلسهhttps://vroom.ut.ac.ir/psyedu1.............

گروه آموزشی: روش ها و برنامه ریزی آموزشی و درسی

اساتید راهنما: دکترمحمد جوادی پور

اساتید مشاور: دکتر رضوان حکیم زاده

اساتید داور داخلی: دکترکیوان صالحی

اساتید داور خارجی: دکترسوگندقاسم زاده

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  1http://vroom.ut.ac.ir/psyedu

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مریم نیکخواه دانشجوی رشته مشاوره خانواده

تحت عنوان: نقش واسطه ای حرمت خود و تنظیم هیجانی در رابطه میان طرحواره های ناسازگار اولیه والدین و تعارضات والد- نوجوان

 

تاریخ: 29 /2/1400           ساعت: 12               محل جلسه

گروه آموزشی: مشاوره

اساتید راهنما: آقای دکتر محمد حسن آسایش

اساتید مشاور: آقای دکتر مسعود لواسانی

اساتید داور داخلی: آقای دکتر یاسر مدنی

اساتید داور خارجی: خانم دکتر زهرا نقش

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  1http://vroom.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم صدف کافی آبادی دانشجوی رشته مشاوره خانواده

تحت عنوان:  نقش میانجی پردازش اطلاعات هیجانی در رابطه سبک­های دلبستگی و احساسات مثبت نسبت به همسر در رابطه زوجین نابارور

 

تاریخ: 29/02/1400          ساعت: 9:00               محل جلسه

گروه آموزشی: مشاوره

اساتید راهنما: جناب آقای دکترآسایش

اساتید مشاور: سرکار خانم دکتر نقش

اساتید داور داخلی: جناب آقای دکتر کشاورز

اساتید داور خارجی: سرکار خانم دکتر حاج حسینی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: 3http://vroom.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای محمدحسین مقصودی دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

تحت عنوان:  بررسی مقایسه‌ای شیوع گرایشات جنسی بین جوانان ناشنوا و همسالان عادی آنها

 

تاریخ: 29/02/1400          ساعت: ۹               محل جلسه: لینک شماره 2

گروه آموزشی: کودکان استثنایی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر سعید حسن زاده

اساتید مشاور: سرکار خانم دکتر سوگند قاسم زاده

اساتید داور داخلی: جناب آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

اساتید داور خارجی: سرکار خانم دکتر فاطمه نیکخو

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: http://vroom.ut.ac.ir/psyedu2

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم   شیوا پناهی ابوذر  دانشجوی رشته  روانشناسی کودکان استثنایی

تحت عنوان:  انطباق و بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس یکپارچگی محرکات شنیداری معنی دار ویژه کودکان خردسال با افت شنوایی

تاریخ:  15/02/1400         ساعت 11                محل جلسه 301

گروه آموزشی:  کودکان استثنایی

اساتید راهنما:  دکتر سعید حسن زاده

اساتید مشاور:  دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

اساتید داور داخلی:  دکتر علی اکبر ارجمند نیا   

اساتید داور خارجی:  دکتر فاطمه نیکخو

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم مهسا طالبی دانشجوی رشته علوم شناختی

تحت عنوان: بررسی رفتار افراد در به اشتراک‌گذاری اطلاعات در راستای دستکاری احتمال دریافت سود و زیان برای خود و دیگری

 

تاریخ: 25/12/99            ساعت:13:00              محل جلسه: به صورت مجازی

گروه آموزشی: علوم شناختی

استاد راهنما: دکتر مجید نیلی

اساتید مشاور: دکتر عبدالحسین وهابی، دکتر جواد حاتمی

اساتید داور داخلی: دکتر رضا رستمی

اساتید داور خارجی: دکتر محمدرضا ابولقاسمی

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای رضا رییسی دانشجوی رشته آموزش بزرگسالان

تحت عنوان: بررسی مفهوم تفکر از دیدگاه هایدگر و دلالت های تربیتی آن در آموزش بزرگسالان

تاریخ: ۲۵/۱۲/۱۳۹۹         ساعت:۱۷              محل جلسه:مجازی

گروه آموزشی: روش ها و برنامه های درسی و آموزشی

اساتید راهنما: خانم دکتر مرضیه دهقانی

اساتید مشاور: خانم دکتر افضل السادات حسینی

اساتید داور داخلی: آقای دکتر محمد جوادی پور

اساتید داور خارجی: آقای دکتر محمد علی گودرزی

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم غزاله قضاوتی دانشجوی رشته علوم شناختی

تحت عنوان: بررسی ارتباط مسؤولیت گریزی و رهبری در مدیران ارشد و نیز بررسی سوگیری خوش بینی در آنان

 

تاریخ: ۲۳/۱۲/۹۹            ساعت:۱۶              محل جلسه: مجازی

گروه آموزشی: روانشناسی

اساتید راهنما: دکتر رضا پور حسین، دکتر عبدالحسین وهابی

اساتید مشاور: دکتر زهرا نقش

اساتید داور داخلی: دکتر جواد حاتمی

اساتید داور خارجی: دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم  الهه علومی  دانشجوی رشته  علوم شناختی

تحت عنوان: عوامل موثر بر سرایت اجتماعی در تصمیمات مربوط به تنزیل زمانی.

 

تاریخ:24/12/99     ساعت: 10:30           محل جلسه: به صورت مجازی

گروه آموزشی: روانشناسی

اساتید راهنما:   دکتر عبدالحسین وهابی، دکتر بابک نجار اعرابی

اساتید مشاور:  دکتر جواد حاتمی

اساتید داور داخلی:  دکتر رضا رستمی

اساتید داور خارجی: دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: 2 http://vclas9.ut.ac.ir/psyed

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم فاطمه­السادات چاوشیان دانشجوی رشته علوم شناختی

تحت عنوان: بررسی تأثیر سطوح استنباط ذهنی و ترتیب ارائه اطلاعات بر تصمیم­گیری

 

تاریخ: 24/12/99            ساعت:8:30              محل جلسه:.................

گروه آموزشی: روانشناسی

استاد راهنما: دکتر عذرا جهانی­تابش

اساتید مشاور: دکتر ورن تورنگیت، دکتر امیرحسین آشنا

اساتید داور داخلی: دکتر رضا پورحسین

اساتید داور خارجی: دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه آقای سهند اله ویسی دانشجوی رشته آموزش بزرگسالان

تحت عنوان: واکاوی پدیدارشناختی ادراک و تجربه زیسته دانشجویان از کیفیت آموزش بزرگسالان در بستر یادگیری الکترونیکی

تاریخ: 23 /12/99           ساعت:.10            

گروه آموزشی: روشها و برنامه های آموزشی و درسی

اساتید راهنما: آقای دکتر محمد جوادی پور

اساتید مشاور: خانم دکتر رضوان حکیم زاده

اساتید داور داخلی: خانم دکتر مرضیه دهقانی

اساتید داور خارجی: آقای دکتر محمدعلی گودرزی

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: 2 http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله خانم هانیه زراعت کار دانشجوی رشته روان شناسی سلامت

تحت عنوان: تبیین فرآیندهای روان شناختی مرتبط با نشانگرهای التهابی در بیماران مبتلا به لوپوس

 

تاریخ: 25 /12/99            ساعت:.10            

گروه آموزشی: روان شناسی

اساتید راهنما: آقای دکتر رضا رستمی، آقای دکتر محمدعلی بشارت

اساتید مشاور: آقای دکتر کیوان صالحی، آقای دکتر عبدالرحمان رستمیان

اساتید داور داخلی: آقای دکتر رضا پورحسین، خانم دکتر منیژه فیروزی

اساتید داور خارجی: آقای دکتر علی اصغر اصغر نژاد، آقای دکتر حجت الله فراهانی

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: 1 http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای محسن رفیع خواه دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

تحت عنوان: ساخت و اعتباریابی آزمون تصویری- رایانه­ای کارکردهای اجرایی و کاربرد آن برای دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خاص

تاریخ: 23/12/1399         ساعت: 08:30             

گروه آموزشی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا و جناب آقای دکتر محسن شکوهی یکتا

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر سعید حسن زاده و جناب آقای دکتر علی مقدم زاده

اساتید داور داخلی: سرکار خانم دکتر فاطمه نصرتی و سرکار خانم دکتر سوگند قاسم زاده

اساتید داور خارجی: جناب آقای دکتر حسین زارع، جناب آقای دکتر وحید نجاتی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1 

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله خانم لیلا خزائی دانشجوی رشته برنامه ریزی درسی

تحت عنوان: طراحی چارچوب برنامه درسی آموزش میان فرهنگی برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

تاریخ: 23/12/99            ساعت:16                 محل جلسه

گروه آموزشی: روش ها و برنامه های  درسی و آموزشی

اساتید راهنما: دکتر محمد جوادی پور

اساتید مشاور: دکتر رضوان حکیم زاده، دکتر علیرضا صادقی

اساتید داور داخلی: دکتر مرضیه دهقانی و دکتر کیوان صالحی

اساتید داور خارجی: دکتر علیرضا عصاره و دکتر مصطفی قادری

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای حسین خبازیان زاده دانشجوی رشته علوم شناختی

تحت عنوان: تأثیر استفاده از علائم قراردادی برای تفکر و ارتباط در فهم جهان

تاریخ: 18/12/99             ساعت:13               محل جلسه: اتاق 301

گروه آموزشی: روانشناسی

استاد راهنما: دکتر سید سعید پورنقاش تهرانی

اساتید مشاور: دکتر عبدالحسین وهابی، دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

اساتید داور داخلی: دکتر جواد حاتمی

اساتید داور خارجی: دکتر سجاد ذباح

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای   زینب قاضی زاده  دانشجوی رشته مشاوره خانواده

تحت عنوان: رابطه ویژگی های شخصیتی با تصویر بدنی در زنان با گرایش لاغری: بررسی نقش میانجیگری حرمت خود

تاریخ: 18/12/1399           ساعت: 9:00              محل جلسه

گروه آموزشی: مشاوره

اساتید راهنما: آقای دکتر لواسانی

اساتید مشاور: خانم دکتر شاهمرادی

اساتید داور داخلی: آقای دکتر جواهری

اساتید داور خارجی: خانم دکتر نصرتی

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله آقای عباس شیخ محمدی دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

تحت عنوان: کارکرد اجتماعی کودکان با و بدون اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی و بی قراری: نقش کارکردهای اجرایی و اجتماعی سازی هیجانات توسط والدین

تاریخ: 18/12/1399      ساعت:11:30               محل جلسه

گروه آموزشی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر غلامعلی افروز و جناب آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر باقر غباری بناب و سرکار خانم دکتر رزیتا داوری آشتیانی

اساتید داور داخلی: جناب آقای دکتر سعید حسن زاده و سرکار خانم دکتر سوگند قاسم زاده

اساتید داور خارجی: جناب آقای دکتر ولی اله فرزاد و جناب آقای دکتر سعید رضایی

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: 1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای  محمد یادسایی  دانشجوی رشته مشاوره خانواده

تحت عنوان: طراحی الگوی مشاورۀ پیش از ازدواج مبتنی بر فرهنگ بومی: یک مطالعه کیفی

تاریخ: ۱۶/۱۲/۱۳۹۹          ساعت:۸               محل جلسه

 

گروه آموزشی: مشاوره و علوم تربیتی

اساتید راهنما: آقای دکتر محمد حسن آسایش

اساتید مشاور: آقای دکتر یاسر مدنی

اساتید داور داخلی: آقای دکتر جواهری

اساتید داور خارجی: خانم دکتر نقش

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجاز 3http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای ...سلما سادات میررضایی...... دانشجوی رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تحت عنوان: بررسی و تبیین مبانی اجتماعی دیدگاه استاد مطهری درباره مسئولیت و ارائه راهکارهایی جهت احیای حس مسئولیت پذیری در نوجوانان

 

تاریخ:16/12/1399          ساعت9 تا 11  محل جلسه مجازی

گروه آموزشی: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

اساتید راهنما: دکتر شهین ایروانی

اساتید مشاور: دکتر مرضیه عالی

اساتید داور داخلی: دکتر محمد دادرس

اساتید داور خارجی: دکتر فاطمه وجدانی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  3http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای  مطهره حبیب زاده  دانشجوی رشته  فلسفه تعلیم و تربیت

تحت عنوان:  بررسی روش تفهمی و کاربست آن در آموزش علوم انسانی متوسطه دوم

تاریخ: 16/12/1399          ساعت 15                محل جلسه

گروه آموزشی:  فلسفه تعلیم و تربیت

اساتید راهنما:  خانم دکتر عالی

اساتید مشاور:  اقای دکتر کلانتری

اساتید داور داخلی:  خانم دکتر سجادیه

اساتید داور خارجی:  خانم دکتر چناری

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای  سلما سادات میررضایی  دانشجوی رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تحت عنوان:  بررسی و تبیین مبانی اجتماعی دیدگاه استاد مطهری درباره مسئولیت و ارائه راهکارهایی جهت احیای حس مسئولیت پذیری در نوجوانان

تاریخ: 16/12/1399 ساعت 9 تا 11                محل جلسه مجازی

گروه آموزشی:  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

اساتید راهنما:  دکتر شهین ایروانی   

اساتید مشاور:  دکتر مرضیه عالی

اساتید داور داخلی:  دکتر محمد دادرس

اساتید داور خارجی:  دکتر فاطمه وجدانی

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu3

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله خانم عطیه سادات متقی قمصری دانشجوی رشته روانشناسی سلامت

تحت عنوان:

 بررسی عوامل پیش­بینی­کننده عملکرد حافظه و سلامت شناختی در سالمندی: ارائه مدلی بر اساس عوامل مربوط به سبک زندگی، عوامل روانشناختی، وضعیت سلامت جسمانی و کارکردهای اجرایی

تاریخ: ۱۶/۱۲/۱۳۹۹          ساعت:۰۸:۰۰               

گروه آموزشی: روانشناسی

اساتید راهنما: دکتر جواد حاتمی

اساتید مشاور: دکتر هادی بهرامی احسان، دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

اساتید داور داخلی: دکتر محمدعلی بشارت، دکتر محمدرضا رضازاده

اساتید داور خارجی: دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید، دکتر امین رفیعی پور

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:

  2http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم عاطفه محمدی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی

تحت عنوان: تعیین اثربخشی اجرای مقاصد بر تغییر رفتار استفاده از گوشی در افراد مبتلا به اعتیاد گوشی ­های هوشمند

 

تاریخ: 06/12/99             ساعت:11 الی 12             محل جلسه

گروه آموزشی: روانشناسی بالینی

اساتید راهنما: دکتر محمدعلی بشارت

اساتید مشاور: دکتر جواد حاتمی

اساتید داور داخلی: دکتر اعظم نوفرستی

اساتید داور خارجی: دکتر عباس جواهری

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک :  (1)  حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم فرزانه خانمحمدی دانشجوی رشته آموزش بزرگسالان

تحت عنوان: گونه شناسی پدیده ازخودبیگانگی فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران

تاریخ: 13/12/1399         ساعت:10صبح               محل جلسه:لینک 2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

گروه آموزشی: علوم تربیتی

اساتید راهنما: .دکتر کیوان صالحی

اساتید مشاور: .دکتر مرضیه عالی

اساتید داور داخلی: دکتر مرضیه دهقانی

اساتید داور خارجی: دکتر دادرس

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  2http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم نرگس چگینی دانشجوی رشته برنامه ریزی درسی تحت عنوان: مطالعه تطبیقی آموزش تفکر نقادانه در کتاب های درسی پایه سوم ابتدایی کشورهای ایران و ژاپن

تاریخ:28/11/1399  ساعت: 13          محل جلسه:http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

گروه آموزشی: روش‌ها و برنامه‌های درسی و آموزشی

اساتید راهنما: خانم دکتر مرضیه دهقانی

اساتید مشاور: آقای دکتر کیوان صالحی

اساتید داور داخلی: آقای دکتر محمد جوادی‌پور

اساتید داور خارجی: آقای دکتر گودرزی

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: 1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای   ریحانه اسکندری دانشجوی رشته  روانشناسی تربیتی

تحت عنوان: رابطه سبک­های والدگری با مؤلفه­های شکوفایی در پیش بزرگسالی: نقش واسطه­ای راهبردهای مدیریت زندگی

تاریخ: 29 / 11 / 1399               ساعت: 12:00-13:00               محل جلسه: اتاق شورا

گروه آموزشی: روان‌شناسی تربیتی

اساتید راهنما: خانم دکتر الهه حجازی

اساتید مشاور: خانم دکتر زهرا نقش

اساتید داور داخلی: آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

اساتید داور خارجی: خانم دکتر منیژه فیروزی

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  2http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم نادیا روحانی دانشجوی رشته روان‌شناسی تربیتی

تحت عنوان: نقش واسطهای عاملیت شخصی در رابطه میان دل‌بستگی به والدین و هویت من در پیشبزرگسالی

تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۹۹          ساعت:۱۰:۰۰-۱۱:۰۰               محل جلسه: اتاق شورا

گروه آموزشی: روان‌شناسی تربیتی

اساتید راهنما: خانم دکتر الهه حجازی

اساتید مشاور: خانم دکتر زهرا نقش

 اساتید داور داخلی: آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

اساتید داور خارجی: آقای دکتر رضا پورحسین

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: 2http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم زینب ایلیایی دانشجوی رشته روانشناسی تربیتی

تحت عنوان: مدل­یابی علی عاملیت معلم و تاب­آوری تحصیلی دانش­آموزان: نقش واسطه­ای حمایت تحصیلی معلم

تاریخ: 28/11/1399               ساعت:11          محل جلسه: لینک3

گروه آموزشی: مشاوره و روانشناسی تربیتی

استاد راهنما: خانم دکتر زهرا نقش

اساتید مشاور: خانم دکتر منصوره حاج حسینی و خانم دکتر لیلا افضلی

اساتید داور داخلی: آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

اساتید داور خارجی: خانم دکتر سمیه شاهمرادی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu3

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله آقای  حسام الدین احمدزاده  دانشجوی رشته روانشناسی تربیتی.

تحت عنوان: نقش میانجی‌گر تفکر دیالکتیکی در رابطه عاملیت و سبک‌های هویت

تاریخ: 29 / 11 / 99 ساعت:8  الی 9            محل جلسه

گروه آموزشی: مشاوره و روانشناسی تربیتی

اساتید راهنما: دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

اساتید مشاور: دکتر الهه حجازی موغاری

اساتید داور داخلی: دکتر زهرا نقش

اساتید داور خارجی: دکتر یاسر مدنی

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای سارا نصیری دانشجوی رشته آموزش بزرگسالان

تحت عنوان: روایت پژوهی تجارب زیسته معلمان بازنشسته شهر تهران در انتقال تجارب حرفه ای خود

تاریخ29/11/1399           ساعت:08:00               محل جلسه:vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

گروه آموزشی: علوم تربیتی

اساتید راهنما:دکتر مرضیه دهقانی

اساتید مشاور: دکتر کیوان صالحی

اساتید داور داخلی: دکتر محمد جوادی پور

اساتید داور خارجی: دکترمرضیه عالی

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله آقای مجتبی حاج خزیمه دانشجوی رشته مدیریت آموزش عالی

تحت عنوان: طراحی الگوی توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تهران براساس رویکرد ناب

تاریخ: 26/11/1399          ساعت:18-16               محل جلسه:اتاق شورا

گروه آموزشی: علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر خدایار ابیلی

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر جواد پورکریمی و جناب آقای دکتر محمدرضا حاتمی

اساتید داور داخلی: جناب آقای دکتر سید محمد میرکمالی و سرکارخانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی

اساتید داور خارجی: جناب آقای دکتر حمید رحیمیان و جناب آقای دکتر سید رسول حسینی

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای  مریم وفایی نوقابی   دانشجوی رشته ..ارشد روان­شناسی تربیتی

تحت عنوان:   اثربخشی آموزش رباتیک بر کارکرد اجرایی و خلاقیت دانش‌آموزان 7-5 سال  

تاریخ: 27/11/99    ساعت 15صبح                محل جلسه 301

گروه آموزشی:  روان­شناسی تربیتی و مشاوره

اساتید راهنما:   آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

اساتید مشاور:  خانم دکتر سوگند قاسم زاده

اساتید داور داخلی:  خانم دکتر زهرا نقش

اساتید داور خارجی: آقای دکتر یاسر مدنی

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:    http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

خانم عذرا مرادی                                                                              دانشجوی رشته ارشد مشاوره خانواده

با موضوع : رابطه حرمت خود و ابراز گری هیجانی با نقش میانجی گر جرات ورزی مدیران آموزش شهر تهران

تاریخ :28/11/1399                                                                    ساعت 9 صبح محل جلسه 301

گروه آموزشی:                                             مشاوره خانواده

استاد راهنما:                                               جناب دکتر مسعود لواسانی

استاد مشاور:                                                جناب دکتر حسین کشاورز

اساتید داور داخلی:                                         جناب دکتر یاسر مدنی

اساتید داور خارجی:                                       سرکار خانم دکتر نقش

برگزار خواهد شد

علاقه مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام ونام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:

          http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان­نامه / رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

 آقای علی علیمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده

تحت عنوان:

آزمون مدل علی گرایش به اعتیاد مواد‌مخدر در نوجوانان

 براساس عوامل اجتماعی، خانوادگی و مدرسه‌ای در شهر تهران

تاریخ:28/11/1399      ساعت:10

محل جلسه: لینک شماره 1 اتاق 301

گروه آموزشی: مشاوره و روانشناسی تربیتی

استاد راهنما: آقای دکتر حسین کشاورز افشار

استاد مشاور: خانم دکتر زهرا نقش

استاد داور داخلی: آقای دکتر یاسر مدنی

استاد داور خارجی: خانم دکتر سوگند قاسم زاده

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه­مندان در این جلسه دفاع آزاد

 است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی

 خود وارد جلسه مجازی شوید).

لینک حضور در جلسه مجازی:

 http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای  اکرم سودمی  دانشجوی رشته  برنامه ریزی درسی..

تحت عنوان: ....... مقایسه مؤلفههای الگوی ارتباطی معلم و دانش‏آموزان براساس رویکرد انسانگرا و اسلامی در دوره ابتدایی

تاریخ: 27/11 99             ساعت  17              محل جلسه:. لینک شماره1 اتاق301

گروه آموزشی:  روش ها وبرنامه های درسی وآموزشی

اساتید راهنما:  دکترمحمدجوادی پور

اساتید مشاور:  دکترکیوان صالحی

اساتید داور داخلی:  دکتر مرضیه دهقانی

اساتید داور خارجی:  دکترمرضیه عالی

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد  دانشجو:          آقای ارشد صیادی              دانشجوی رشته تحقیقات آموزشی

تحت عنوان: شناسایی نمادها و نشانه های مدرسه شاد در ساختار خیالی و نمادگرایی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان جوانرود

تاریخ21/11/1399         ساعت:14               محل جلسه: اتاق 301

گروه آموزشی: روشها و برنامه های آموزشی و درسی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر کمال درانی

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر نوروزعلی کرمدوست

اساتید داور داخلی: جناب آقای دکتر کیوان صالحی

اساتید داور خارجی: سرکار خانم دکتر زهرا نقش

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه  خانم  زهره خواجوندتبار  دانشجوی رشته  مشاوره مدرسه

تحت عنوان:   مدل ساختاری محیط یادگیری سازنده و تفکر انتقادی: نقش واسطه ای راهبردهای شناختی و متغیرهای انگیزشی

تاریخ: 18/11/ 1399         ساعت: 11               محل جلسه: مجازی

گروه آموزشی:  روانشناسی تربیتی و مشاوره

استاد راهنما:  دکتر منصوره حاج حسینی

استاد مشاور:  دکتر زهرا نقش

استاد داور داخلی: دکتر محمدحسن آسایش

استاد داور خارجی: دکتر سعید پور نقاش تهرانی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای صبا صفریان دانشجوی رشته تحقیقات آموزشی

تحت عنوان: تاثیر بازی‌های گروهی بر قضاوت اخلاقی و شادکامی مدرسه‌ای دانش‌آموزان پسر پایه سوم دوره ابتدایی

تاریخ: 12/11/1399          ساعت:8-7               محل جلسه:اتاق 301

گروه آموزشی: روش‌ها و برنامه‌ریزی درسی

اساتید راهنما: آقای دکتر کیوان صالحی

اساتید مشاور: خانم دکتر مرضیه دهقان

اساتید داور داخلی: دکتر رضوان حکیم‌زاده

اساتید داور خارجی: دکتر نارنجی ثانی

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای علی مساح بوانی دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش‌ کودکان استثنایی

تحت عنوان: تأثیر تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر بر رفتارهای خودآزاری نوجوانان

تاریخ: 12/11/1399          ساعت:11               محل جلسه:اتاق 301

گروه آموزشی: روانشناسی و آموزش‌وپرورش کودکان استثنایی

اساتید راهنما: خانم دکتر فاطمه نصرتی

اساتید مشاور: آقای دکتر باقر غباری بناب

اساتید داور داخلی: .خانم دکتر سوگند قاسم زاده

اساتید داور خارجی: آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله آقای سیدسعیدسجادی اناری دانشجوی رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

تحت عنوان: طراحی برنامه جامع آموزشی حل خلاق مسئله:  ارزیابی اثربخشی آن بر تفکر واگرا، تعاملات بین‌فردی و عزت‌نفس دانش­آموزان تیزهوش

تاریخ: شنبه مورخ 11/11/1399            ساعت13:30               محل جلسه: به صورت آنلاین در اتاق شورا

گروه آموزشی: روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر غلامعلی افروز

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر محسن شکوهی یکتا و جناب آقای دکتر اوون لو

اساتید داور داخلی: جناب آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی و جناب آقای دکتر علی مقدم زاده

اساتید داور خارجی: سرکارخانم دکتر سیمین حسینیان و جناب آقای دکتر سعیدرضایی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  2http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای  بیگرد نصراللهی  دانشجوی رشته  مشاوره خانواده

تحت عنوان: واکاوی استرس ادراک شده دختران و پسران نوجوان فرزند طلاق یک مطالعه ترکیبی

 

تاریخ: 8/11/99              ساعت:8:00             محل جلسه: اتاق 301

گروه آموزشی: علوم انسانی

اساتید راهنما: دکتر حسین کشاورز افشار

اساتید مشاور: دکتر کیوان صالحی

اساتید داور داخلی: دکتر شاهمرادی

اساتید داور خارجی: دکتر نصرتی

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: 1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم ساناز اکبرزاده دانشجوی رشته تحقیقات آموزشی

تحت عنوان: ارزشیابی کیفیت روابط فردی در مدارس ایتدایی شهر بجنورد

تاریخ: 27/10/1399         ساعت 17-16                محل جلسه اتاق

گروه آموزشی: روش ها و برنامه ریزی درسی و  آموزشی

اساتید راهنما:آقای دکتر کیوان صالحی

اساتید مشاور:آقای دکتر علی مقدم زاده و خانم دکتر میترا عزتی

اساتید داور داخلی : خانم دکتر مرضیه دهقانی

اساتید داور خارجی: آقای دکتر محمد دادرس

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تائیدات خداوند متعال دفاع از پایاننامه خانم فاطمه‌سادات حسینی دانشجوی ارشد مشاوره مدرسه

تحت عنوان:

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر سرمایه‌ روان‌شناختی بر اشتیاق تحصیلی و تفکر نقادانه در دختران دانش‌آموز

تاریخ :99/10/24                          ساعت :12                         محل جلسه: مجازی

گروه آموزشی: روانشناسی تربیتی و مشاوره

 

استاد راهنمای اول: آقای دکتر یاسر مدنی

استاد راهنمای دوم: آقای دکتر عباس جواهری

استاد داور داخلی: خانم دکتر سمیه شاهمرادی

استاد داور خارجی: خانم دکتر فاطمه نصرتی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقمندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت حضور با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تائیدات خداوند متعال دفاع از پایان نامه خانم اکرم سادات عباسی دانشجوی ارشد بالینی

تحت عنوان

نقش واسطه ای سبکهای دلبستگی در رابطه بین میزان استفاده از حافظه ضمنی و شیوه ادراکی افراد در موقعیتهای غیر هیجانی

تاریخ :۱۷/۱۰ /۹۹                  ساعت :۱۱          محل جلسه :مجازی

گروه آموزشی : روانشناسی بالینی

استاد راهنما : دکتر محمد علی بشارت

استاد مشاور: دکتر جواد حاتمی

استاد داور داخلی : دکتر رضا  پور حسین

استاد داور خارجی :  دکتر یاسر مدنی

برگزار خواهد شد .

شرکت عموم علاقمندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت حضور با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید )

لینک حضور در جلسه مجازی :http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای مجتبی مهدوی دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

تحت عنوان: تهیۀ مقیاس بومی سنجش هوش های چندگانه برای دانش آموزان دورۀ اول ابتدایی

 

تاریخ: 16/10/1399          ساعت: 17:45               محل جلسه:http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2

گروه آموزشی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

اساتید راهنما: دکتر غلامعلی افروز و دکتر محسن شکوهی یکتا

اساتید مشاور: دکتر کیوان صالحی

اساتید داور داخلی: دکتر مسعود غلامعلی لواسانی و دکتر علی مقدم زاده

اساتید داور خارجی: دکتر سعید رضایی و دکتر سیمین حسینیان

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  2http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله آقای سالار رزمگه  دانشجوی رشته  مشاوره خانواده

تحت عنوان:واکاوی سهم تعاملات خانواده در اختلالات شخصیت خوشه( ب )فرزندان

تاریخ:4/9/1399             ساعت: 9            محل جلسه: مجازی

گروه آموزشی: روانشناسی تربیتی

اساتید راهنما: دکتر منصوره حاج حسینی و دکتر حسین کشاورز

اساتید مشاور:

اساتید داور داخلی: دکتر عباس جواهری

اساتید داور خارجی: دکتر فاطمه نصرتی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایاننامه خانم رقیه شکراللهی  دانشجوی رشته برنامهریزی درسی

تحت عنوان: شناسایی و اعتباریابی چارچوب صلاحیت حرفه ای معلمان ابتدایی مناطق دوزبانه

تاریخ: ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۹      ساعت: ۱۴  محل جلسه:  لینک شماره ۲ اتاق مجازی

گروه آموزشی: روشها و برنامههای درسی و آموزشی

استاتید راهنما: خانم دکتر مرضیه دهقانی و اقای دکتر محمدجوادی پور

اساتید مشاور.: آقای دکتر کیوان صالحی و اقای دکتر علی نوری

اساتید داور داخلی: خانم دکتر فاطمه نارنجی آقای دکتر علی مقدمزاده

اساتید داور خارجی: خانم دکتر پروین احمدی و خانم دکتر پروین صمدی  برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقهمندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای صادق کشاورزیان دانشجوی رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تحت عنوان: بررسی امکان ها و فرصت های آفرینشگری هنری برای تربیت رهایی بخش و ارایه محتوای درسی نمونه برای کودکان حاشیه شهر تهران  برگزار خواهد  شد.

تاریخ: 30/07/99    ساعت:16-17               

گروه آموزشی:تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

اساتید راهنما: دکتر افضل السادات حسینی

اساتید مشاور: دکتر محمد دادرس- دکتر علی معظمی جهرمی

اساتید داور داخلی: دکتر مرضیه عالی

اساتید داور خارجی: دکتر پروین صمدی

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی     : 13http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

با استعانت از خداوند متعال جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم هانیه اکبری

با عنوان: رابطه سبک‌های فرزندپروری مادران با الگوی اسلامی تربیت عاطفی کودک

در تاریخ: 30/07/1399     ساعت: 10 الی 11            محل جلسه: 301 - مجازی

گروه آموزشی: روانشناسی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهرامی احسان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید محمدرضا رضازاده

داور داخلی: جناب آقای دکتر پورنقاش تهرانی

داور خارجی: جناب آقای دکتر مدنی

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:    http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای حسین خبازیان زاده دانشجوی رشته علوم شناختی

تحت عنوان: تأثیر استفاده از علائم قراردادی برای تفکر و ارتباط در فهم جهان

تاریخ: 30/7/99              ساعت:13:00              محل جلسه:اتاق 301

گروه آموزشی: روانشناسی

اساتید راهنما: دکتر سید سعید پورنقاش تهرانی

اساتید مشاور: دکتر عبدالحسین وهابی، دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

اساتید داور داخلی: دکتر مریم عباسی سورتجانی

اساتید داور خارجی: دکتر سمیه شاهمرادی

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله آقای جمال معمر حور  دانشجوی رشته: برنامه ریزی درسی

تحت عنوان: مفهوم پردازی تفکر مستقل در دانش آموزان دوره متوسطه و طراحی چارچوبی برای تدوین برنامه درسی آن

تاریخ: 30/7/1399          ساعت: 13الی 14               محل جلسه:301

گروه آموزشی: گروه برنامه های آموزشی و درسی.

اساتید راهنما: خانم دکتر مرضیه دهقانی

اساتید مشاور: خانم دکتر الهه حجازی و آقای دکتر کیوان صالحی

اساتید داور داخلی: آقایان دکتر محمد جوادی پور و دکتر علی مقدم زاده

اساتید داور خارجی: خانم دکتر پروین صمدی و آقای مجید علی عسگری

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم مائده بیغمیان.  دانشجوی رشته: تحقیقات آموزشی

تحت عنوان: مفهوم پردازی ادراک از خودکارآمدی در پژوهش‌های علمی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ساخت روبریکی برای سنجش آن: یک پژوهش آمیخته.

تاریخ: 30/7/1399          ساعت: 9 الی 10.               محل جلسه:301

گروه آموزشی: گروه برنامه های آموزشی و درسی.

اساتید راهنما: آقای دکتر کیوان صالحی

اساتید مشاور: خانم دکتر هاجرقدیریان

اساتید داور داخلی: خانم دکتر مرضیه دهقانی.

اساتید داور خارجی: خانم دکتر عالی

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  13http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم سمانه جهان آرا،  دانشجوی رشته: تحقیقات آموزشی

تحت عنوان: تبیین فرایند شکل گیری سهل انگاری آموخته شده در دانش آموزان دوره ابتدایی: مطالعه ای به روش نظریه برخاسته از داده ها

تاریخ: 30/7/1399          ساعت:10 الی 11              محل جلسه: اتاق 301

گروه آموزشی: گروه برنامه های آموزشی و درسی

اساتید راهنما: آقای دکتر کیوان صالحی

اساتید مشاور: آقای دکتر سعید صفایی موحد

اساتید داور داخلی: خانم دکتر مرضیه دهقانی

اساتید داور خارجی: خانم دکتر عالی

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازیhttp://vclas9.ut.ac.ir/psyedu13 .

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با استعانت از خداوند متعال جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فاطمه نوروزی  دانشجوی مشاوره مدرسه با عنوان مدل علی پیشرفت تحصیلی بر اساس تاب آوری و خوش بینی با میانجیگری خودناتوان سازی

زمان چهارشنبه 30/7/99 از ساعت 13 الی 14

مکان: http://vclass9.ut.ac.ir/psyedu1

استاد محترم راهنما : سرکارخانم دکتر نقش

استاد محترم مشاور: جناب آقای دکتر لواسانی

داور محترم داخلی: جناب آقای دکتر آسایش

داور محترم خارجی: سرکار خانم دکتر عالی

شایان ذکر است دانشجویان علاقه مند با نام خانوادگی میتوانند از طریق لینک زیر در جلسه دفاع به صورت مجازی شرکت نمایند

http://vclass9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه  خانم مهری میرزایی رافع  دانشجوی رشته فلسفه تعلیم و تربیت

تحت عنوان: تبیین مبانی فلسفی تفکر و استلزام های آن در پرورش تفکر از منظر رئالیسم انتقادی باسکار و و ارائه الگویی برای پرورش تفکر در برنامه درسی بر اساس آن

تاریخ: ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۹                ساعت: ۱۰ صبح               محل جلسه:  لینک شماره ۲ اتاق مجازی

گروه آموزشی: مبانی اجتماعی فلسفی تعلیم و تربیت

استاد راهنما: دکتر خسرو باقری

اساتید مشاور: دکتر افضل السادات حسینی - دکتر نرگس سجادیه

اساتید داور داخلی: دکتر محمد رضا شرفی - دکتر شهین ایروانی

اساتید داور خارجی: دکتر عزت خادمی - دکتر شیوا همتی  برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله دکتری خانم حمیده فرح‌بخش دانشجوی رشته فلسفه تعلیم و تربیت

تحت عنوان:

نقد و بازسازی دیدگاه پی‌یر بوردیو در باب نسبت آموزش و پرورش و فرهنگ از منظر عاملیت فرد جهت ارزیابی اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش

تاریخ:28/7/1399           ساعت:16-18              

گروه آموزشی: مبانی فلسفی و اجتماعی تعلیم و تربیت

اساتید راهنما: دکتر خسرو باقری نوع‌پرست

اساتید مشاور: خانم دکتر  نرگس سجادیه- آقای دکتر مرتضی منادی

اساتید داور داخلی: آقای دکتر محمدرضا شرفی- خانم دکتر شهین ایروانی

اساتید داور خارجی: آقای دکتر علیرضا صادق‌زاده- خانم دکتر مهین چناری

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه روش ها و برنامه های درسی و آموزشی با عنوان

" شناسایی علل و پیامدهای افت تحصیلی در دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران"

زمان: دوشنبه 28/7/1399  از ساعت 16:30 الی 18:30

مکان:vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

استادان محترم راهنما: خانم دکتر مرضیه دهقانی و خانم دکتر فاطمه نصرتی

داور محترم داخلی: آقای دکتر کیوان صالحی

داور محترم خارجی: خانم دکتر فاطمه نارنجی ثانی

شایان ذکر است علاقه مندان می توانند با نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و از طریق لینک زیر در جلسه دفاع به صورت مجازی شرکت نمایند.

http:// vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای حمیده پورتیموری دانشجوی رشته روانشناسی تربیتی

تحت عنوان:.آموزش و هویت اخلاقی واکاوی سهم مدرسه در شکل گیری هویت اخلاقی دانش_آموزان

تاریخ: 29 / 7/ 99           ساعت: 12              محل جلسه:.301

گروه آموزشی: روان شناسی تربیتی

اساتید راهنما:  سرکار خانوم دکتر حاج حسینی و جناب دکتر خدایاری فرد

اساتید مشاور:

اساتید داور داخلی:سرکار خانوم دکتر نقش

اساتید داور خارجی: سرکار خانوم دکتر نصرتی

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای  سنا نجفی  دانشجوی رشته  روان­شناسی تربیتی

تحت عنوان: ...اثربخشی برنامه اصلاح سبک فرزندپروری طرحواره محور بر تاب­آوری و رابطه والد- فرزند در مادران

تاریخ: 27/07/99            ساعت:..11....               محل جلسه:...آنلاین

گروه آموزشی: ...روان­شناسی تربیتی و مشاوره

اساتید راهنما:  سرکار  خانم دکتر زهرا نقش

اساتید مشاور:  سرکار خانم دکتر لیلا افضلی

اساتید داور داخلی: ..جناب آقای دکتر مدنی

اساتید داور خارجی: ..سرکار خانم دکتر نصرتی   

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:    http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله 

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایا ننامه/ رساله             خانم/ آقای زینب صبوری               دانشجوی رشته : روانشناسی تربیت ی تحت عنوان: بررسیمولف ههای اساسی شکل دهنده به هویت معنوی از منظر صحیفه سجادیه و کاریست آن در هویت یابی دوره نوجوانی 

تاریخ27/ 7/ 1399  ساعت: 12الی13               محل جلسه: مجاز ی اتاق ۳۰۱ گروه آموزشی: مشاوره و روانشناسی تربیتی

اساتید راهنما: سرکارخانم دکتر نقش،سرکار خانم دکتر عال ی اساتیاور: سرکارخانم دکتر لاری . 

اساتید داور داخلی: جناب آقای دکتر مدنی. 

اساتید داور خارجی: سرکارخانم دکتر نصرتی. 

برگزار خواهدی شد. 

شرکت عموم علاق همندان در این جلسه دفاع آزاد است )جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید(

 http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1  

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای  فاطمه شاکری صفت  دانشجوی رشته روان شناسی تربیتی

تحت عنوان: ادراک دانش­آموزان از همایندی خانواده و مدرسه در تربیت دینی

تاریخ: 29/07/1399     ساعت 13-14            محل جلسه:301 مجازی

گروه آموزشی: روانشناسی تربیتی و مشاوره

اساتید راهنما: سرکار خانم دکتر حاج­حسینی و آقای دکتر خدایاری­فرد

اساتید مشاور:

اساتید داور داخلی: سرکار خانم دکتر نقش

اساتید داور خارجی: سرکار خانم دکتر نصرتی

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

اطلاعیه دفاع از کارشناسی ارشد

با استعانت از خداوند متعال جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مطهره وکیلی دانشجوی مشاوره مدرسه با عنوان

مدرسه و هویت جنسیتی: مطالعه پدیدارشناختی چالش های هویتی نوجوانان ناراضی جنسیتی در مدرسه

زمان چهارشنبه 23/7/99 از ساعت 10 الی 11

مکان: http://vclass9.ut.ac.ir/psyedu1

استاد محترم راهنما اول : سرکارخانم دکتر حاج حسینی

استاد محترم راهنما دوم: جناب آقای دکتر جواهری محمدی

داور محترم داخلی: جناب آقای دکتر آسایش

داور محترم خارجی: سرکار خانم دکتر نصرتی

شایان ذکر است دانشجویان علاقه مند با نام خانوادگی میتوانند از طریق لینک زیر در جلسه دفاع

 به صورت مجازی شرکت نمایند.

http://vclass9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه دفاع از کارشناسی ارشد

با استعانت از خداوند متعال جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم پریسا اللهی دانشجوی مشاوره مدرسه با عنوان

مشاوران موثر و کارآمد در مدرسه: مطالعه پدیدار شناختی ویژگی ها و راهبردهای مشاوران موفق

زمان چهارشنبه 23/7/99 از ساعت 11 الی 12

مکان: http://vclass9.ut.ac.ir/psyedu1

استاد محترم راهنما اول : سرکارخانم دکتر حاج حسینی

استاد محترم راهنما دوم: جناب آقای دکتر آسایش

داور محترم داخلی: جناب آقای دکتر جواهری محمدی

داور محترم خارجی: سرکار خانم دکتر نصرتی

شایان ذکر است دانشجویان علاقه مند با نام خانوادگی میتوانند از طریق لینک زیر در جلسه دفاع

 به صورت مجازی شرکت نمایند.

http://vclass9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله             خانم/ آقای الهه اقدامی­پور               دانشجوی رشته : روانشناسی تربیتی

تحت عنوان: تعامل والد-کودک و مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان: نقش واسطه­ای راهبردهای حل تعارض

تاریخ: 30/ 7/ 1399           ساعت:16-17              محل جلسه: مجازی

                                                                   اتاق 301    

گروه آموزشی: مشاوره و روانشناسی تربیتی

اساتید راهنما: سرکارخانم دکتر نقش

اساتیدمشاور: سرکارخانم دکترحجازی

اساتید داور داخلی: سرکارخانم دکتر شاهمرادی.

اساتید داور خارجی: سرکارخانم دکترعالی.

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله             خانم/ آقای نیره علائی               دانشجوی رشته : روانشناسی تربیتی

تحت عنوان: باورهای انگیزشی، تعلل ورزی و خودتنظیمی : نقش واسطه ای کمک طلبی.

تاریخ: 23/ 7/ 1399                 ساعت: 12الی13               محل جلسه: مجازی

گروه آموزشی: مشاوره و روانشناسی تربیتی

اساتید راهنما: سرکارخانم دکتر نقش

اساتید مشاور: سرکارخانم دکتر قاسم زاده.

اساتید داور داخلی: سرکارخانم دکتر شاهمرادی.

اساتید داور خارجی: سرکارخانم دکتر نصرتی.

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: 1 http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم سمانه سادات موسوی شریف دانشجوی رشته روانشناسی تربیتی

تحت عنوان: رابطه معلم شاگرد و کمک طلبی: نقش واسطه ای اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

تاریخ: ۲۰/۷/۹۹              ساعت: ۱۲ الی ۱۳            محل جلسه: اتاق ۳۰۱

گروه آموزشی: مشاوره و روانشناسی تربیتی

اساتید راهنما: خانم دکتر نقش

اساتید مشاور: خانم دکتر قاسم زاده

اساتید داور داخلی: آقای دکتر آسایش

اساتید داور خارجی: خانم دکتر نصرتی

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم مینا شفقی­زاده دانشجوی رشته برنامه­ریزی درسی

تحت عنوان: روایت پژوهی تجارب زیسته معلمان سال اولی

تاریخ: 19/7/99              ساعت:15               محل جلسه:301

گروه آموزشی: روش­ها و برنامه­های آموزشی و درسی

اساتید راهنما: سرکار خانم دکتر مرضیه دهقانی

اساتید مشاور: جناب آقای دکتر حسین خنیفر

اساتید داور داخلی: جناب آقای دکتر کیوان صالحی

اساتید داور خارجی: جناب آقای دکتر محمد دادرس

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله آقای وحید دهقان دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

تحت عنوان: اثر بخشی روش تقویت تفکیکی بر مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

 

تاریخ: 16/7/1399  ساعت:14:30             محل جلسه:   http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

گروه آموزشی: روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر باقر غباری

اساتید مشاور: سرکار خانم دکتر فاطمه نصرتی

اساتید داور داخلی: سرکار خانم دکتر سوگند قاسم زاده

اساتید داور خارجی: جناب آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله آقای رضا حبیبی دانشجوی روشها و برنامه ریزی درسی

تحت عنوان: هویت پیش پاردایمی نظریه های برنامه درسی و نقش آن در سیالیت نظریه های برنامه درسی

 

 

تاریخ: 16/7/1399              ساعت: 10:00            محل جلسه: اتاق 301

گروه آموزشی: روش­ها و برنامه­ریزی درسی

اساتید راهنما: دکتر محمد جوادی پور

اساتید مشاور: دکتر افضل السادات حسینی دهشیری

اساتید داور داخلی: دکتر رضوان حکیم­زاده

اساتید داور خارجی:  دکتر مرضیه  عالی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم دنا عباسی دانشجوی رشته مشاوره مدرسه

تحت عنوان: اثر بخشی برنامه آموزشی تاب آوری مشفقانه بر تنظیم هیجان دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر تهران

 

تاریخ:.13/7 / 1399          ساعت8:30               محل جلسه:اتاق 301

گروه آموزشی:روانشناسی تربیتی  و مشاوره.

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر لواسانی

اساتید مشاور: سرکار خانم دکتر حجازی

اساتید داور داخلی: سرکار خانم دکتر نقش

اساتید داور خارجی: سرکار خانم دکتر نصرتی

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم مینا عمادی زاده دانشجوی رشته مشاوره مدرسه

تحت عنوان: تجربه تحصیلی و امید: امید در نگرش دانش آموزان تحت سرپرستی بهزیستی

 

تاریخ: 15/07/1399         ساعت: 11:00              محل جلسه: اتاق 301

گروه آموزشی: روانشناسی تربیتی و مشاوره

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر اژه ای

اساتید مشاور: سرکار خانم دکتر حاج حسینی

اساتید داور داخلی: سرکار خانم دکتر نقش

اساتید داور خارجی: سرکار خانم دکتر قاسم زاده

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم پگاه ورنوس کپورچال دانشجوی رشته مشاوره مدرسه

تحت عنوان: واکاوی فرایند هویت­یابی در نوجوانان کار «یک مطالعه پدیدارشناختی از نوجوانان کار تحت حمایت جمعیت امام علی (ع)»

تاریخ: 15/07/1399         ساعت: 10              محل جلسه: اتاق 301

گروه آموزشی: روانشناسی تربیتی و مشاوره

استاد راهنما: جناب آقای دکتر اژه­ای

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر حاج­حسینی

استاد داور داخلی: سرکار خانم دکتر نقش

استاد داور خارجی: سرکار خانم دکتر قاسم­زاده

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم سارا شاه میر دانشجوی رشته مشاوره مدرسه

تحت عنوان: واکاوی تعلق به مدرسه در نوجوانان بازمانده از تحصیل: نوجوانان تحت حمایت مرکز کودکان کار شوش

تاریخ: 15/07/1399         ساعت:9           محل جلسه: اتاق 301

گروه آموزشی: روانشناسی تربیتی و مشاوره

اساتید راهنما: سرکار خانم دکتر حاج حسینی/ جناب آقای دکتر اژه ای

اساتید مشاور:-

اساتید داور داخلی: سرکار خانم دکتر نقش

اساتید داور خارجی: سرکار خانم دکتر نصرتی

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله خانم مریم کاظمی­تبار دانشجوی رشته سنجش و اندازه­گیری

تحت عنوان: مفهوم­پردازی و ساخت پرسشنامه سنجش سلامت مدرسه در مقطع ابتدایی: مبتنی بر نظریه سوال-پاسخ

 

تاریخ: 6/7/1399            ساعت: 15:30            محل جلسه: مجازی

گروه آموزشی: روش­ها و برنامه­ریزی درسی

اساتید راهنما: دکتر علی مقدم­زاده و دکتر مجتبی حبیبی

اساتید مشاور: دکتر رضوان حکیم­زاده و دکتر دنیلو گارسیا

اساتید داور داخلی: دکتر مرضیه دهقانی و دکتر محمد جوادی­پور

اساتید داور خارجی: دکتر مرتضی طاهری و دکتر بلال ایزانلو

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای    نعیمه مصطفایی پایدار    دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

تحت عنوان: اثربخشی قصه‌درمانی بر تنظیم هیجانی و اضطراب اجتماعی کودکان با آسیب بینایی

 

تاریخ: 02/07/1399          ساعت:16              محل جلسه:http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

گروه آموزشی: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

اساتید راهنما: خانم دکتر سوگند قاسم‌زاده

اساتید مشاور: آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا

اساتید داور داخلی: خانم دکتر فاطمه نصرتی

اساتید داور خارجی: خانم دکتر زهرا نقش

برگزار خواهدی شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی: http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم.....فرشته جعفریان.......... دانشجوی رشته ........تحقیقات آموزشی....

تحت عنوان: ...مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی فارغ التحصیلانِ علوم تجربی دبیرستان‌های متوسط دوم شهر تهران.....

 

تاریخ: 02/07/1399               ساعت:15-13             محل جلسه:.اتاق شورا(حضوری)

گروه آموزشی: ...روش ها و برنامه های آموزشی و درسی....

اساتید راهنما اول: ...دکتر علی مقدم زاده...

اساتید راهنما دوم: ....دکتر احسان جمالی...

اساتید داور داخلی: ...دکتر کیوان صالحی.....

اساتید داور خارجی:.خانم دکتر زهرا نقش

برگزار خواهد شد.

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم/ آقای سروش رنجبر دانشجوی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

تحت عنوان: مقایسه تفکر‌انتقادی، تنظیم شناختی هیجان و ذهن‌آگاهی در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی

تاریخ:01/07/1399 ساعت:8 صبح         

گروه آموزشی: روان‌شناسی کودکان استثنایی

اساتید راهنما: دکتر غلامعلی افروز

اساتید مشاور: دکتر سوگند قاسم زاده

اساتید داور داخلی: دکتر محسن شکوهی یکتا

اساتید داور خارجی: دکتر زهرا نقش

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان­نامه

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه آقای نیما رحیمیان دانشجوی رشته تحقیقات آموزشی

تحت عنوان: بررسی تسلط زیر مهارت های ریاضی دانش آموزان پایه هشتم مبتنی بر داده های تمیز 2015 با استفاده از مدل سنجش تشخیصی شناختی

تاریخ: 31/6/99.             ساعت:13:30              محل جلسه: اتاق 301

گروه آموزشی: روش­ها و برنامه ­های درسی و آموزشی

اساتید راهنما: آقای دکتر علی مقدم­زاده

اساتید مشاور: آقای دکتر کیوان صالحی، آقای دکتر رضوان حکیم­زاده

اساتید داور داخلی: آقای دکتر ابراهیم خدایی    

اساتید داور خارجی: خانم دکتر زهرا نقش

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ رساله خانم مرجان حسنی راد        دانشجوی رشته  روانشناسی

تحت عنوان: اثربخشی برنامۀ مداخلات مبتنی بر توانمندی‌های منش و فضائل بر ارتقای بهزیستی ذهنی دانشجویان در دورۀ پیش‌بزرگسالی: طراحی و اعتباریابی

تاریخ: 31/6/1399           ساعت:1:30             محل جلسه: آنلاین و اتاق شورای دانشکده

گروه آموزشی: روان‌شناسی تربیتی و مشاوره

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمد خدایاری‌فرد- جناب آقای دکتر رابرت مک‌گرث

اساتید مشاور: سرکار خانم دکتر حجازی- جناب آقای دکتر طیب رشید

اساتید داور داخلی: جناب آقای دکتر افروز- جناب آقای دکتر لواسانی

اساتید داور خارجی: جناب آقای دکتر شهیدی

برگزار خواهدی شد.

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است (جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید)

لینک حضور در جلسه مجازی:  2http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 

 

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایاننامه آقای سوران ملایی دانشجوی رشته علوم شناختی – روانشناسی شناختی

تحت عنوان: بررسی نشانههای فضایی بر شیوه بازنمایی ذهنی مسأله بر اساس پارادایم بدنمندی

تاریخ: ٣٠ / ٦ / ١٣٩٩ ساعت: ١٤:٠٠ محل جلسه: به صورت مجازی

گروه آموزشی: روانشناسی

اساتید راهنما: دکتر جواد حاتمی

اساتید مشاور: دکتر حجتالله فراهانی و پروفسور مایکل اسپیوی

اساتید داور داخلی: دکتر زهرا نقش

اساتید داور خارجی: دکتر عباسی

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه مندان در این جلسه دفاع آزاد است )جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید(

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2

 

 

اطلاعیه دفاع از کارشناسی ارشد

با استعانت از خداوند متعال جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم پریسا طالب خواه دانشجوی

رشته مشاوره مدرسه با عنوان

مدل معادلات ساختاری رابطه سبک های دلبستگی ناایمن و

اضطراب اجتماعی با نقش میانجی انتقاد از خود و کمال گرایی

 

زمان یکشنبه 30/06/99 ساعت 12

 

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu1

استاد محترم راهنما: آقای دکتر لواسانی

استاد محترم مشاور: خانم دکتر نقش

داور محترم داخلی: آقای دکتر جواهری

داور محترم خارجی: خانم دکتر نصرتی

 
 
 
 
 
 
اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه

با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد دربا دانشجوی رشته مشاوره خانواده

تحت عنوان: پیشبینی ترس از تجرد بر اساس ویژگیهای شخصیتی، هوش هیجانی و متغیرهای دموگرافیک

تاریخ 29/06/99 ساعت 11:30

گروه آموزشی: مشاوره

اساتید راهنما: دکتر سمیه شاهمرادی

اساتید مشاور: دکتر زهرا نقش- دکتر یاسر مدنی

اساتید داور داخلی: دکتر عباس جواهری محمدی

اساتید داور خارجی: دکتر فاطمه نصرتی

برگزار خواهد شد.

شرکت عموم علاقه مندان در این جلسه دفاع آزاد است )جهت ثبت حضور در جلسه با نام و نام خانوادگی خود وارد جلسه مجازی شوید(

 1http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu

 
 
 
جلسه دفاع از رساله دکتری
آقای سید نظام الدین رستمکلایی
جھت اخذ درجه دکتری روان شناسی
 
با عنوان
بررسی مقایسه ھای توجه  پایدار و الگوی عملکردی شبکه ھای مغزی در دو حالت استراحت و فعالیت در افراد دارای اختلال افسردگی و سالم
 
برگزار میشود
 
زمان 99/06/30 ساعت 9:00
 
مکان: اتاق شورا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادان راھنما: دکتر رضا رستمی، دکتر عباس رحیمینژاد
استاد مشاور: دکتر حجت لله فراھانی
استادان داور داخلی: دکتر جواد حاتمی، دکتر سید سعید پورنقاش تھرانی
استادان داور خارجی: دکتر یوسف مقدس تبریزی، دکتر علی یونسی
گروه آموزشی: روانشناسی
 
 
باسمه تعالی
اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
خانم یلدا سلیمان زاده دانشجوی رشته برنامه ریزی درسی
 
میزان انطباق اجرای برنامه درسی دورهی پیش دبستان با چارچوب مصوب برنامه درسی پیش دبستان: منطقه «2 » استان تهران
 
زمان: روز سه شنبه مورخ 24 / 6 / 1399 ساعت: 13 بعد از ظهر مکان: کلاس 301
استاد محترم راهنما: سرکار خانم دکتر حکیم زاده
استاد محترم مشاور: سرکار خانم دکتر دهقانی
داوران محترم: جناب آقای دکتر جوادی پور و سرکار خانم دکتر صمدی
جهت شرکت در جلسه دفاع به صورت مجازی از لینک زیر وارد شوید: http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu13
 
 
 
گروه کودکان استثنایی
جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسیارشد
عنوان : اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان با آسیب شنوایی
 
استاد راهنما: دکتر به پژوه
استاد مشاور: دکتر حسن زاده
زمان:دوشنبه 99/06/24
دانشجو: طاهره لطیفی
 
مکان:اتاق 303 و آدرس اتاق دفاع به صورت مجازی :
 
 

 

 

 
 
 
هوالعظیم
اطلاعیه دفاع از کارشناسی ارشد
با استعانت از خداوند متعال جلسه دفاع پایان نامه ارشد سرکار خانم فاطمه عزیزخان دانشجوی رشته مشاوره
 
مدرسه با عنوان
خودهای انگیزشی و عملکرد زبان انگلیسی: بررسی نقش
واسطه ای خود نظم بخشی
و اضطراب زبان دوم
 
 
زمان: سه شنبه 25 / 6 / 1399 از ساعت 12 الی 13
 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از رساله دکتری

خانم فریبا جعفریان نمینی                                         دانشجوی رشته روان شناسی

تحت عنوان

« مقایسه اثربخشی همزمان روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت با لیرز طب سوزنی در مقایسه با هریک از روشها به صورت تنهایی در درمان افسردگی: کارآزمایی بالینی " برگزار می‎شود.

 

زمان: 99/06/23           ساعت:8    مکان: اتاق شورا

استادان راهنما: دکتر رضا رستمی و دکتر نیما قربانی

استاد مشاور: دکتر آریستا شجاع الدین و دکتر منصور شمسی پور

استادان داور داخلی: دکتر سید محمدرضا رضازاده و دکتر محمدعلی بشارت

استادان داور خارجی: دکتر پرویز آزاد فلاح و دکتر امین رفیعی پور

 

شرکت عموم علاقه مندان در جلسه دفاعیه فوق آزاد است.

   

http://vclas9.ut.ac.ir/psyedu2