نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته چهارم فروردین ماه (۱۴۰۰/۰۱/۲۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵)

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته چهارم فروردین ماه (۱۴۰۰/۰۱/۲۱ الی ۱۴۰۰/۰۱/۲۵)


کارشناسان

شماره تماس

مسئولیت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

21/01/1400

22/01/1400

23/01/1400

24/01/1400

25/01/1400

خانم مدنی

6111۷۵۲۰

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره و علوم تربیتی)(A_madani62@ut.ac.ir)

دورکار

حضور

دورکار

حضور

دورکار

خانم نوروزآذر

6111۷۵۸۴

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی)(Norouzazar@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم اعجازی

6111۷۵۷۵

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی) (M_ejazi@ut.ac.ir)

دورکار

دورکار

حضور

حضور

دورکار

خانم عبهری

6111۷۵۷۴

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره)(Zabhari1355@ut.ac.ir)

دورکار

دورکار

حضور

حضور

دورکار

خانم کمالپور

6111۷۵۷۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی)(Kamalpoor07@ut.ac.ir)

دورکار

دورکار

دورکار

حضور

حضور

خانم علی‌مددی

6111۷۵۴۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)(Malimadadi@ut.ac.ir)

دورکار

حضور

حضور

دورکار

دورکار

خانم بابایی

6111۷۵۲۹

  کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) (Khbabaei@ut.ac.ir)

حضور

حضور

دورکار

دورکار

دورکار

خانم حقانی

6111۷532

کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش (مجازی) (Ehaghani@ut.ac.ir)

دورکار

حضور

دورکار

حضور

دورکار

آقای حدادی

61117508

کارشناس توسعه آموزشی

دورکار

حضور

دورکار

حضور

دورکار

خانم مختاری

6111۷۴۱۵

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی تربیتی و مشاوره - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی) (Mokhtari_59@ut.ac.ir)

حضور

حضور

دورکار

دورکار

دورکار

خانم عراقی

6111۷۴۸۳

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) (Faraghi@ut.ac.ir)

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

خانم رفیعی

61117565

کارشناس گروه آموزشی (مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش- روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی)(Zrafie@ut.ac.ir)

دورکار

حضور

حضور

دورکار

دورکار

خانم خانبیگی

6111۷۵۲۴

مسئول دفتر واحد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  (Khanbaegi@ut.ac.ir)

حضور

حضور

حضور

دورکار

دورکار

آقای پیروی

61117536

بایگانی

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور