نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته چهارم دی ماه (۹۹/۱۰/۲۰ الی ۹۹/۱۰/۲۴)

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته چهارم دی ماه (۹۹/۱۰/۲۰ الی ۹۹/۱۰/۲۴)


 

کارشناسان

شماره تماس

مسئولیت

شنبه

20/10/99

یکشنبه

21/10/99

دوشنبه

22/10/99

سه‌شنبه

23/10/99

چهارشنبه

24/10/99

خانم مدنی

6111۷۵۲۰

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره و علوم تربیتی) (a_madani62@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم نوروزآذر

6111۷۵۸۴

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی) (norouzazar@ut.ac.ir)

حضور

حضور

دورکار

حضور

دورکاری

خانم اعجازی

6111۷۵۷۵

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی) (m_ejazi@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم عبهری

6111۷۵۷۴

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره) (Zabhari1355@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم کمالپور

6111۷۵۷۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی)(Kamalpoor07@ut.ac.ir)

حضور

حضور

دورکار

حضور

دورکار

خانم علی‌مددی

6111۷۵۴۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی) (malimadadi@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

حضور

حضور

خانم بابایی

6111۷۵۲۹

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) (khbabaei@ut.ac.ir)

دورکار

حضور

حضور

حضور

دورکار

خانم حقانی

6111۷۴۶۹

کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش (مجازی)  (ehaghani@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

حضور

دورکار

خانم تقوی

61117523

کارشناس توسعه آموزشی (taghavis@gest.ut.ac.ir)

حضور

حضور

دورکار

دورکار

دورکار

آقای حدادی

61117508

کارشناس توسعه آموزشی

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم مختاری

6111۷۴۱۵

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی تربیتی و مشاوره - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی) (Mokhtari_59@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم عراقی

6111۷۴۸۳

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) (Faraghi@ut.ac.ir)

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

خانم رفیعی

61117565

کارشناس گروه آموزشی (مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش- روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی) (Zrafie@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم خانبیگی

6111۷۵۲۴

مسئول دفتر واحد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  (khanbaegi@ut.ac.ir)

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

آقای شجاعی

61117527

کارشناس فنی آموزش

حضور

دورکار

حضور

حضور

حضور

آقای پیروی

61117536

بایگانی

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

 

توجه:

* در صورت دورکار بودن کارشناس آموزش سایر کارشناسان امور موبوط به دانشجویان را انجام خواهند داد.

* در صورت دورکار بودن کارشناس گروه‌های آموزشی کارشناسی که حضور دارند کار دانشجویان و مدیران سایر گروه‌ها را انجام خواهند داد.