نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته چهارم اسفند‌ماه (۹۹/۱۲/۲۳ الی ۹۹/۱۲/۲۷)

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته چهارم اسفند‌ماه (۹۹/۱۲/۲۳ الی ۹۹/۱۲/۲۷)


 

کارشناسان

شماره تماس

مسئولیت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهارشنبه

23/12/99

24/12/99

25/12/99

26/12/99

27/12/99

خانم مدنی

6111۷۵۲۰

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره و علوم تربیتی)(A_madani62@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

مرخصی

مرخصی

خانم نوروزآذر

6111۷۵۸۴

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی)(Norouzazar@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

مرخصی

مرخصی

مرخصی

خانم اعجازی

6111۷۵۷۵

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی)(M_ejazi@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

مرخصی

مرخصی

خانم عبهری

6111۷۵۷۴

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره)(Zabhari1355@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

مرخصی

مرخصی

خانم کمالپور

6111۷۵۷۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روش‌ها و برنامه‌ریزی درسی و آموزشی)(Kamalpoor07@ut.ac.ir)

مرخصی

حضور

دورکار

مرخصی

مرخصی

خانم علی‌مددی

6111۷۵۴۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)(Malimadadi@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

مرخصی

مرخصی

مرخصی

خانم بابایی

6111۷۵۲۹

  کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی)(Khbabaei@ut.ac.ir)

دورکار

حضور

مرخصی

مرخصی

مرخصی

خانم حقانی

6111۷۴۶۹

کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش (مجازی)(Ehaghani@ut.ac.ir)

حضور

دروکار

مرخصی

مرخصی

مرخصی

آقای حدادی

61117508

کارشناس توسعه آموزشی

حضور

حضور

حضور

مرخصی

مرخصی

خانم مختاری

6111۷۴۱۵

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی تربیتی و مشاوره - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)(Mokhtari_59@ut.ac.ir)

دورکار

مرخصی

حضور

مرخصی

مرخصی

خانم عراقی

6111۷۴۸۳

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی - مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی)(Faraghi@ut.ac.ir)

حضور

حضور

حضور

مرخصی

مرخصی

خانم رفیعی

61117565

کارشناس گروه آموزشی (مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش- روش‌ها و برنامه‌ریزی درسی و آموزشی)(Zrafie@ut.ac.ir)

مرخصی

حضور

حضور

مرخصی

مرخصی

خانم خانبیگی

6111۷۵۲۴

مسئول دفتر واحد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی (Khanbaegi@ut.ac.ir)

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

آقای پیروی

61117536

بایگانی

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

 

توجه:  

* در صورت دورکار بودن کارشناس آموزش سایر کارشناسان امور موبوط به دانشجویان را انجام خواهند داد.

* در صورت دورکار بودن کارشناس گروه‌های آموزشی کارشناسی که حضور دارند کار دانشجویان و مدیران سایر گروه‌ها را انجام خواهند داد.