نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته چهارم آبان ماه (۹۹/۰۸/۲۴ الی ۹۹/۰۸/۲۸)

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته چهارم آبان ماه (۹۹/۰۸/۲۴ الی ۹۹/۰۸/۲۸)


 

کارشناسان

شماره تماس

مسئولیت

شنبه

24/08/99

یکشنبه

25/08/99

دوشنبه

26/08/99

سه‌شنبه

27/08/99

چهارشنبه

28/08/99

خانم مدنی

6111۷۵۲۰

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره و علوم تربیتی) (a_madani62@ut.ac.ir)

حضور

حضور

دورکار

حضور

دورکار

خانم نوروزآذر

6111۷۵۸۴

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی) (norouzazar@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم اعجازی

6111۷۵۷۵

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی) (m_ejazi@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم عبهری

6111۷۵۷۴

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره) (Zabhari1355@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم کمالپور

6111۷۵۷۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی)(Kamalpoor07@ut.ac.ir)

دورکار

حضور

دورکار

حضور

دورکار

خانم علی‌مددی

6111۷۵۴۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی) (malimadadi@ut.ac.ir)

دورکار

حضور

دورکار

دورکار

حضور

خانم بابایی

6111۷۵۲۹

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) (khbabaei@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم حقانی

6111۷۴۶۹

کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش (مجازی)  (ehaghani@ut.ac.ir)

حضور

حضور

دورکار

حضور

دورکار

خانم تقوی

61117523

کارشناس توسعه آموزشی

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

آقای حدادی

61117508

کارشناس توسعه آموزشی

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم مختاری

6111۷۴۱۵

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی تربیتی و مشاوره - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی) (Mokhtari_59@ut.ac.ir)

دورکار

دورکار

دورکار

حضور

حضور

خانم عراقی

6111۷۴۸۳

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) (Faraghi@ut.ac.ir)

حضور

دورکار

حضور

دورکار

حضور

خانم رفیعی

61117565

کارشناس گروه آموزشی (مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش- روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی) (Zrafie@ut.ac.ir)

دورکار

حضور

حضور

دورکار

دورکار

خانم خانبیگی

6111۷۵۲۴

مسئول دفتر واحد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  (khanbaegi@ut.ac.ir)

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

آقای شجاعی

61117527

کارشناس فنی آموزش

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

آقای پیروی

61117536

بایگانی

مرخصی

مرخصی

مرخصی

حضور

حضور

 

توجه:

* در صورت دورکار بودن کارشناس آموزش سایر کارشناسان امور موبوط به دانشجویان را انجام خواهند داد.

* در صورت دورکار بودن کارشناس گروه‌های آموزشی کارشناسی که حضور دارند کار دانشجویان و مدیران سایر گروه‌ها را انجام خواهند داد.