نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته دوم مردادماه (۹۹/۰۵/۱۲ الی ۹۹/۰۵/۱۴)

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته دوم مردادماه (۹۹/۰۵/۱۲ الی ۹۹/۰۵/۱۴)


کارشناسان

شماره تماس

مسئولیت

یکشنبه

12/05/99

دوشنبه

13/05/99

سه‌شنبه

14/05/99

خانم اعجازی

۷۵۷۵

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی)

حضور

حضور

حضور

خانم عبهری

۷۵۷۴

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره)

حضور

حضور

حضور

خانم کمالپور

۷۵۷۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی)

دورکاری

حضور

حضور

خانم علی‌مددی

۷۵۴۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

حضور

حضور

دورکاری

خانم بابایی

۷۵۲۹

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

دورکاری

حضور

حضور

خانم حقانی

۷۴۶۹

کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش مجازی

حضور

حضور

دورکاری

خانم مدنی

۷۵۲۰

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره و علوم تربیتی)

مرخصی

مرخصی

مرخصی

خانم نوروزآذر

۷۵۸۴

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی)

حضور

حضور

حضور

خانم تقوی

7523

کارشناس توسعه

حضور

حضور

حضور

خانم میدانی‌پور

۷۵۳۲

کارشناس توسعه

حضور

حضور

دورکاری

خانم مختاری

۷۴۱۵

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی تربیتی و مشاوره - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

دورکاری

حضور

حضور

خانم عراقی

۷۴۸۳

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

حضور

حضور

حضور

خانم رفیعی

7565

کارشناس گروه آموزشی ( مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش- روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی)

حضور

حضور

دورکاری

خانم خانبیگی

۷۵۲۴

مسئول دفتر واحد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حضور

حضور

حضور

آقای شجاعی

7527

افسر امریه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حضور

حضور

حضور

آقای پیروی

7536

بایگانی

حضور

حضور

حضور

آقای جلیوند

7507

کارشناس آموزش‌های تخصصی آزاد

حضور

حضور

حضور