نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته اول شهریورماه (۹۹/۰۶/۰۲ الی ۹۹/۰۶/۰۴)

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته اول شهریورماه (۹۹/۰۶/۰۲ الی ۹۹/۰۶/۰۴)


کارشناسان

شماره تماس

مسئولیت

یکشنبه

02/06/99

دوشنبه

03/06/99

سه‌شنبه

04/06/99

خانم اعجازی

۷۵۷۵

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی)

مرخصی

حضور

حضور

خانم عبهری

۷۵۷۴

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره)

حضور

حضور

حضور

خانم کمالپور

۷۵۷۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی)

دورکاری

حضور

حضور

خانم علی‌مددی

۷۵۴۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

حضور

حضور

دورکاری

خانم بابایی

۷۵۲۹

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

دورکاری

حضور

حضور

خانم حقانی

۷۴۶۹

کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش مجازی

مرخصی

مرخصی

مرخصی

خانم مدنی

۷۵۲۰

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره و علوم تربیتی)

دورکاری

حضور

حضور

خانم نوروزآذر

۷۵۸۴

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی)

حضور

حضور

دورکاری

خانم تقوی

7523

کارشناس توسعه

حضور

حضور

حضور

خانم میدانی‌پور

۷۵۳۲

کارشناس توسعه

-

-

-

خانم مختاری

۷۴۱۵

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی تربیتی و مشاوره - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

حضور

حضور

دورکاری

خانم عراقی

۷۴۸۳

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

حضور

حضور

حضور

خانم رفیعی

7565

کارشناس گروه آموزشی (مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش- روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی)

دورکاری

حضور

حضور

خانم خانبیگی

۷۵۲۴

مسئول دفتر واحد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حضور

حضور

حضور

آقای شجاعی

7527

افسر امریه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حضور

حضور

حضور

آقای پیروی

7536

بایگانی

حضور

حضور

حضور

آقای جلیوند

7507

کارشناس آموزش‌های تخصصی آزاد

حضور

حضور

حضور