نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته اول آبان ماه (۹۹/۰۸/۰۵ الی ۹۹/۰۸/۰۶)

اطلاعیه حضور کارکنان آموزش در هفته اول آبان ماه (۹۹/۰۸/۰۵ الی ۹۹/۰۸/۰۶)


کارشناسان

شماره تماس

مسئولیت

دوشنبه

05/08/99

سه‌شنبه

06/08/99

چهارشنبه

07/08/99

جانشین

خانم اعجازی

۷۵۷۵

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی)

حضور

حضور

دورکاری

کمالپور

خانم عبهری

۷۵۷۴

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره)

حضور

حضور

دورکاری

کمالپور

خانم کمالپور

۷۵۷۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی)

حضور

دورکاری

حضور

عبهری

خانم علی‌مددی

۷۵۴۷

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش-روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

حضور

دورکاری

حضور

بابایی

خانم بابایی

۷۵۲۹

کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

حضور

حضور

دورکاری

علی مددی

خانم حقانی

۷۴۶۹

کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش مجازی

حضور

حضور

دورکاری

علی مددی

خانم مدنی

۷۵۲۰

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره و علوم تربیتی)

حضور

حضور

دورکاری

نوروزآذر

خانم نوروزآذر

۷۵۸۴

کارشناس آموزش (گروه روانشناسی)

حضور

دورکاری

حضور

مدنی

خانم تقوی

7523

کارشناس توسعه

مرخصی

حضور

حضور

 

خانم مختاری

۷۴۱۵

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی تربیتی و مشاوره - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

حضور

حضور

دورکاری

عراقی

خانم عراقی

۷۴۸۳

کارشناس گروه آموزشی (روانشناسی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

حضور

حضور

حضور

 

خانم رفیعی

7565

کارشناس گروه آموزشی (مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش- روش ها و برنامه ریزی درسی و آموزشی)

حضور

حضور

دورکاری

عراقی

خانم خانبیگی

۷۵۲۴

مسئول دفتر واحد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرخصی

مرخصی

مرخصی

شجاعی

آقای شجاعی

7527

افسر امریه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

حضور

حضور

حضور

 

آقای پیروی

7536

بایگانی

حضور

حضور

حضور

 

آقای جلیوند

7507

کارشناس آموزش‌های تخصصی آزاد

حضور

حضور

حضور