نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان


اسامی مشمولان اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان

 به شرح ذیل  می‌باشد.

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

کد ملی

دانشگاه محل تحصیل

مقطع فعلی

شماره نامه معرفی به دانشگاه

تاریخ نامه معرفی به دانشگاه

1

یعقوب

ابدالی

4060355089

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

2

عباس

ابراهیم زاده

3040398792

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

3

علی

ابراهیمی

0371439744

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

4

رضا

ابراهیمی

6660180801

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

5

زینب

ابن علی

1250549280

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

6

مجید

احدی

4020371776

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

7

علی

احدی کرنق

2580311726

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

8

سعید

احمدی

5550129957

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

9

سیدعلیرضا

احمدی

0015310345

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

10

محمدحسن

احمدی

0371946808

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

11

شایان

احمدی

2981124013

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

12

محمدجواد

احمدی زاده

0021859493

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

13

ابراهیم

احمدی ششده

2572708477

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

14

زهرا

احمدی مجد

0022516433

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

15

نادیا

احمدی‌نژاد

0020007884

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

16

بهنام

اخگر

2980762441

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

17

سعید

اخوان

6100031337

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

18

زهرا

اردلان

2282231678

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

19

شقایق

اروجی

0923528628

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

20

فاطمه

اسعدی

0860605035

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

21

ریحانه

اسکندری نسب

0440366798

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

22

محمد

اسماعیلی

4020438463

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

23

نیلوفر

اسمعیلی

2730115137

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

24

فائزه

اسمعیلی

1272587398

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

25

فاطمه

اشرف

1271917270

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

26

مهدی

اصلانیان

1120142210

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

27

سارا

اعظم پناه

1272251152

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

28

محمدامین

افتخاری

0019475561

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

29

مطهره

افتخاری طرقی

0022308415

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

30

عماد

اکرمی

1271554461

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

31

میترا

اله یاری

0016820436

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

32

محمد

امامی

0020212666

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

33

سیده فاطمه

امامی

2210093368

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

34

بهار

امامی افشار

3242257944

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

35

سیدعلی

امامی فر

1743100213

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

36

شهاب

امانت

0019967934

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

37

محدثه سادات

ایران نژاد پاریزی

3060497133

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

38

علی

ایمانقلی

0022842578

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

39

مجتبی

آدمیان

0082590117

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

40

سید سینا

آریا

1250281504

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

41

محمد

آقابرارپور نقارچی

4560128251

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

42

نگار

آقاپور صباغ

1360899367

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

43

سیداحمد

آل یاسین

0014145881

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

44

ستار

بازیار

2360465694

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

45

انیس

باغی

1990557341

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

46

پریسا

باقری

4040341945

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

47

ابراهیم

باقری

1450022049

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

48

جهانبخش

بالیست

3720050211

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

49

زهرا

باورصاد

1743194234

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

50

ساجده

باهنر

1190166763

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

51

باران

بربرستانی

0019331576

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

52

مبینا

برهانی

0023086459

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

53

مالک

بسطامی کتولی

2260024051

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

54

اکبر

بطهائی

4270050780

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

55

کریم

بقائی القلندیس

1361766786

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

56

امیرحسین

بلبلی

0021846057

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

57

شکیبا

بلبلیان خواه

4560224269

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

58

سیدکسری

بنی کریمی

2110746912

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

59

مریم

بوستان فتح ابادی

2980920533

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

60

مریم

بهرامی نسب

0440743893

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی پیوسته

15/9622

98/08/12

61

مهتا

بیگی

2210348943

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

62

مهسا

بینش

5300043370

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

63

محمدسینا

پاک سرشت

0023130784

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

64

علی

پرچکانی

0018820832

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

65

سیدپارسا

پرواسی

2080386824

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

66

پرهام

پرویزی هروی

0023434376

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

67

حبیب

پناهی بروجنی

4640126573

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

68

پوریا

پوراسلامی

0520978102

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

69

ثناء السادات

پورطباطبائی

4420444568

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی پیوسته

15/9622

98/08/12

70

سید معین

پیشنماز

0923290451

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

71

شایان

پیغمبری اسکوئی

0022941096

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9622

98/08/12

72

مهدی

تاج پور

4889810129

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

73

ایمان

تاهباززاده مقدم

0011863358

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9622

98/08/12

74

آوا

تدین

0440595584

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9622

98/08/12

75

محسن

تدین

4890308741

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9532

98/08/01

76

حسین

ترکمن نژاد

0410062936

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9532

98/08/01

77

سیدعلی

تقوی

0021055981

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

78

مهرداد

تقی زاده فضلی

1362780480

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

79

علی

تقی نسب

1362243914

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

80

شهرزاد

تمجیدزاد

0440109949

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9532

98/08/01

81

پویا

توکلی

0019878222

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9532

98/08/01

82

علیرضا

توکلی

0022622020

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

83

محمدرضا

تیموریان فرد

0022648143

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

84

علیاصغر

جاویدپرور

1270486179

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9532

98/08/01

85

امیرعلی

جباری

0022542493

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

86

میرحامد

جعفرزاده اصل

0021429405

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

87

سمیه

جعفری باقی آبادی

0077588363

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9532

98/08/01

88

فاطمه

جعفری راینی

4820040081

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

89

رضا

جوان

2282974591

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

90

نیما

جواهری

3830323697

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

91

جلیل

جوزائی

4360345305

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9532

98/08/01

92

مسعود

جهاندوست دالنجان

0370636491

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9532

98/08/01

93

مائده

چترائی

1271243288

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9532

98/08/01

94

مائده

چرچی بابائی

3861053497

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

95

نیلوفر

حاجی پور ماچیانی

0020215991

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9532

98/08/01

96

ملیکا

حاجی محمدی

0020633246

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی پیوسته

15/9532

98/08/01

97

الهام

حبیب زاده

4710540012

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9532

98/08/01

98

یلدا

حجتی

0022164774

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

99

علی

حسن پور دربندی

0590324055

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9532

98/08/01

100

فاطمه

حسن زاده گرده

0018571591

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9532

98/08/01

101

فاطمه

حسن نژاد

0021374211

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

102

غزاله

حسین زاده

3510315571

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9532

98/08/01

103

سیدسینا

حسینی

2820109012

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9532

98/08/01

104

سید مهدی

حسینی

0022762159

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

105

سیده فاطمه

حسینی اهنگر

2130458191

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/9532

98/08/01

106

سیدمهدی

حسینی معصوم

0924496428

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

107

سیده محدثه

حسینی

0860493636

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی پیوسته

15/9532

98/08/01

108

فرشاد

حقگو دریاکناری

2700254872

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

109

سید محسن

حقیقی کلور

0021581983

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/9532

98/08/01

110

مهدی

حمید

1911899351

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9532

98/08/01

111

اکبر

حمیدی

5190117911

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9532

98/08/01

112

امیر

حمیدی مغانجوقی

2840149540

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/9532

98/08/01

113

زهرا

حنیفی

0021923019

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

114

مینا

حیدری

0570053358

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

115

فاطمه

حیدری

0022398317

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

116

امیرحسین

حیدری

4271021131

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

117

مسعود

حیدری خوزانی

1130475719

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

118

کورش

حیدری کانی

2050752822

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

119

فاطمه

حیدری

1190201623

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی پیوسته

15/8757

98/07/06

120

یاسمن

خادمی شورمستی

0017860644

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

121

تبسم

خاک ره کهنموئی

0014195895

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

122

حامد

خرازی

0020822561

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

123

رسول

خسروآبادی

3330352515

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

124

حسین

خسروی

2360500309

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

125

محمدعلی

خطیبی بایگی

0690657412

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

126

کوروش

خلج منفرد

0015526488

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

127

سمیرا

خلیلی

6640086964

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

128

مهدی

خوش باطن

5100203821

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

129

مهدی

خوش برش ماسوله

0018004849

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

130

حسین

داداشی ایلخچی

1610310446

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

131

شهریار

دادرس جوان

0923506314

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

132

علی

دادک

2740442009

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

133

شیما

داوده

1920144307

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

134

مریم

داورزنی

0018834736

دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

135

حجت

داوند

2980509280

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

136

یحیی

درفشان

5150078395

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

137

محسن

دره

3610892838

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

138

طهورا

دستخوش جوان

0020691483

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

139

فاطمه

دشتبان

0023006269

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

140

ستایش

دشتی

5530068121

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

141

مسعود

دلسوز چهارده

2730174737

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

142

افسانه

دلشاد

0670262617

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

143

نرگس

دماوندی

1050361059

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی پیوسته

15/8757

98/07/06

144

احسان

ده نوی

3300071097

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

145

بهنام

ذبیحی

0590273604

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

146

مهسا

ذکایی

0019175418

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

147

محمود

ذوقی

0590070290

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

148

سهیل

ذیبخش شبگاهی

0023224541

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

149

سمیه

رامش

5519829306

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

150

علی

ربانی

0670772100

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

151

نیلوفر

ربیعی

0021009562

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

152

علی

رجائی

0440451221

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

153

سارا

رجبی مشهدی

0925215414

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

154

مهدی

رحمانی

3850107116

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

155

داود

رحمت آبادی

3300065976

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

156

یاسر

رحیمی دره باغ

3720065022

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

157

پویا

رزاقی خمسی

0440571243

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

158

امیرحسین

رساپور

0022657681

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

159

حسین

رستمی کیسمی

2710294737

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

160

محمد حسین

رضایت

1271868687

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

161

سبا

رضائی

0021552932

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

162

سینا

رضائی

2282913264

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

163

علی رضا

رضائی شورکی

4480115307

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

164

سعید

رضائیان

1272163938

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

165

حوریه سادات

رضوانی فر

1272648044

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

166

سیده فاطمه

رضوی

0013778803

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

167

امیرحسین

رکنی لموکی

2150474298

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

168

زینب

رکنیان

0020556081

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

169

محمد

رمضان زاده تبریز

0924044179

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

170

علیرضا

رنجبر

2282425170

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

171

محمدرسول

روشن شاه

2282168720

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

172

نیلوفر

زارع

2280932717

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

173

فاطمه

زارع بیدکی

0021408432

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

174

مریم

زارع گاریزی

0013428799

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

175

رضا

زرقانی شیراز

0020886233

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

176

محمد

زکی

1742356656

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

177

علی

زمانی بابگهری

3080218132

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

178

مریم

زینال پور اصل

1360797051

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

179

سید امیر

سادات نیا

1361852399

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

180

امیرمحمد

ستاری

0015666816

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

181

سپهر

سراجی

4120281698

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

182

حسن

سرفراز

0015138976

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

183

محدثه

سروش بیکدلی

0019421680

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

184

مهدی

سعادت دستنائی

6330015181

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

185

سورنا

سعیدی

3950383603

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

186

سلوا

سفینه

0020685521

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

187

سورن

سلاجقه

0021128510

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی پیوسته

15/8757

98/07/06

188

ریحانه

سلامی

0017462983

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

189

علیرضا

سلطان زاده

0013217135

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

190

علی

سلمان پور

2500315241

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

191

مجید

سلیمانی

4000260561

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

192

آرمین

سلیمانی نیا

1050655370

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی پیوسته

15/8757

98/07/06

193

سعیده

سلیمی

3350044085

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

194

سهراب

سمیع زاده

0923420738

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

195

فاطمه

سمیعی

0015352382

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

196

محمدجواد

سهرابی

0019099290

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

197

سیدتیمور

سیدی

4970134162

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

198

هانیه

سیری

6640038854

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

199

مهدی

سیف اللهی

0017655986

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

200

امیررضا

سیلانی

1270696319

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

201

فریبا

شاعفی

0021180148

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

202

محدثه

شاه حسینی

0021582203

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

203

فاطمه

شاه مردانی فیروزجائی

5680049341

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

204

مائده سادات

شاهمرادی زواره

0021887632

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

205

کیمیا

شراهی

0022039473

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

206

محدثه

شرعی علیائی

1361264942

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

207

سروش

شرقی

4120371158

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

208

فهیمه

شریفی راد

0480941327

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

209

بهنام

شعبانی نژاد

0022641394

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

210

مصطفی

شکوری دهاقانی

5120053602

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

211

محمدرضا

شکوه فر

6190063543

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

212

سعید

شکیبا

2260075381

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

213

نیما

شهسواری

0021149348

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

214

زهرا

شیدائیان آرانی

0021537208

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

215

شادی

شیرازیان

0019501609

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

216

رضا

شیرمحمدی

0081708718

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

217

محمد

صابری نژاد

4490382847

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

218

محمدصادق

صادقی

0570061652

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

219

فهیمه

صالحی

0083357513

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

220

الهام

صالحی نیا

2282658388

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

221

بیتا

صباحی

2840421410

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

222

وحید

صباغی

0640266509

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

223

مهرزاد

صحبتی

4271297356

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

224

غزاله

صحرانورد

0018560253

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

225

حسین

صدارت

6790008470

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

226

امیر

صدیقی سامان

4722141789

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

227

مصطفی

صفائی رینه

2130216188

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

228

هادی

صفری

0020187149

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

229

نیلوفر

صلحجو

0014531100

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

230

پرستو

صمدی

0520886021

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

231

هیرش

صمدی تودار

3810510701

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

232

محمدحسن

صیدمحمدی

3330404981

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

233

زهرا

صیفی کار

3861009651

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

234

هومن

ضیائی حلیمه جانی

2650094052

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

235

نیکتا

ضیائی

2282701453

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

236

کوثر

طالبیاسفندارانی

1272075291

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

237

تهمینه

طاهری

3860897608

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

238

محمد رضا

طاهری

1292960132

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

239

کیمیا

طهماسبی

3790457531

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

240

مریم

عاشق معلا

0063568314

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

241

لیلا

عالیانی چالشمی

4311284780

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

242

مژده

عامری

1272109232

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

243

مرضیه

عباسی خیرآبادی

5410166167

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

244

مهدی

عباسی قادی

2080688529

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

245

فاطمه

عباسیان

4570130771

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

246

سعید

عبدالحسینی

0016056612

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

247

درسا

عبدالحمیدی

0018205569

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

248

محسن

عبداله زاده کندری

0890400921

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

249

سامان

عبدایمان

0017594741

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

250

علی

عدالت

2520142049

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

251

علی رضا

عدالت منش

0780739183

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

252

علیرضا

عرب

2080382616

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

253

طاها

عرب اسدی

0019430272

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

254

مهدی

عزتی

0440790972

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

255

محمدحسین

عزتی

0440790980

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

256

زهرا

عزیزی

4360531370

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

257

امیرعباس

عسکری

0580046958

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

258

کیمیا

عسگری

0018533140

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

259

مهرناز

عطایی

0640582346

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

260

احسان

عظیمی

0023066229

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

261

میلاد

عقیلی لطف

3860463098

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

262

محمد حسین

علوی دوست

5829939088

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

263

رضا

علی پناه

5560395277

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

264

قدرت

علی خواه

1690120681

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

265

نگار

علی محمدی

1273031601

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

266

حسین

غفار حسن آبادی

0022864431

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

267

فاطمه

غفارپور

2980763519

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

268

فاطمه

غفاری

0440775531

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

269

رحیم

غلامی

0924337613

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

270

مهدیه

فاتحی خواجه

0021769168

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

271

فاطمه

فاضل

2020726815

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

272

علیرضا

فاضلی جا

3720745384

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

273

سروش

فاطمی انارکی

0018643698

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

274

امیر

فامیل زوار جلالی

2730070818

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

275

امینه

فتاحی

0023432391

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

276

هدی

فتحیان بروجنی

0019717504

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

277

باقر

فتوحی مهربانی

1640120181

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

278

پویا

فخاریان

1272841111

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

279

مریم

فدویان

0018013740

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

280

حلیه

فراست

0022799907

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

281

محمدصادق

فراهانی

3920394984

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

282

محمد رضا

فرخ نیا

2280445239

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

283

ابراهیم

فرهادی

5190052508

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

284

جعفر

فرهادی

1272085694

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

285

حسین

فرهادی خواه

6000010478

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

286

مهدی

فلسفی

1741175704

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

287

حمید رضا

فهندژ سعدی

2300251892

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

288

ساینا

فیروزی یگانه

4120337952

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

289

محمدرسول

فیروزیان

1250445183

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

290

مهدی

فیض کریملو

0020699344

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

291

فاطمه

فیضی خادم

1250575648

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

292

محسن

قاسم نژاد

2960470990

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

293

محمدرضا

قاسمی

0480537461

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

294

سجاد

قاسمی

0371590299

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

295

نیکو

قاسمی اصفهانی

4710055971

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

296

ریحانه

قاسمی نراقی

0021599661

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

297

سعیده

قاسمیان قطب آبادی

3140146426

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

298

سجاد

قائمی فر

0017785502

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

299

مهرج

قدس

2219812308

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

300

امیر محمد

قربان نیا

0023109564

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

301

رامین

قربانی

3830074565

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

302

فاطمه

قربانی

1080534423

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

303

علی

قوامی فر

0921523165

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

304

مریم

قیصری

0019705921

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

305

حسین

کارسازی

1720023093

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

306

زهرا

کاظمیان

1273038630

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

307

مهدی

کاملی

0372026443

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

308

فاطمه

کاوندی نژاد

1990850553

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

309

محمدصادق

کریمی

1272939383

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

310

محمد

کریمی فیروزجایی

2050371691

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

311

نرگس

کریمی واقف

0081084218

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

312

سیده مینا

کشاورز

4220838856

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

313

نگین

کشاورزیان

0022880771

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

314

کیانا

کفاشیان

0023005718

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

315

الناز

کلانتری

4711006303

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

316

سید محمدرضا

کوچکی آقایی

4400266869

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

317

الهه

کوشکستانی

0023195444

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

318

علی

کامیاب فرح بخش

0020675682

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی پیوسته

15/8757

98/07/06

319

مهیار

کرمی

0021918295

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

320

امیرحسین

کریمی

0022316973

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

321

علیرضا

گرشاسبی

0018526659

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

322

اسلام

گله بان

2741044708

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

323

سعیده

لطفی شایگان

0059138068

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

324

فاطمه

متدین

2282274458

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

325

سیدسعید

متقی

0021204659

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی پیوسته

15/8757

98/07/06

326

حسین

متوسّل‌الحق

4420388171

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

327

زهرا

مجدی زاده کرمانی

2980382310

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

328

محمدرضا

محبوبی

0022602887

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

329

مجید

محسنی

1272800253

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

330

سیدامیرحسین

محسنی ارمکی

0021059586

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

331

غزال

محمد قلی پور اقدم

2740664249

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

332

زهرا

محمدباقری

1272539660

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

333

حمیدرضا

محمدحسین‌زادهگلابچی

0440732931

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

334

زهرا

محمدی

0021733351

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

335

احسان

محمدی

1271926695

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

336

رامین

محمدی

1540392732

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

337

ابوالفضل

محمدی

4271052671

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

338

مصطفی

محمدیان

0921653931

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

339

فریبا

محمدیان ثابت

5060012344

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

340

صبا

مدانلو

2080678698

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

341

محمد مهدی

مددی یگانه

0022902171

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

342

نبی

مرادپور

4190344621

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

343

سجاد

مرادپور دهکا

2730028129

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

344

بهاره

مرتضوی

1272354148

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

345

علی

مرتضی قلی

0023337303

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

346

نیما

مروج

1272404218

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

347

فاطمه

مزجی

0022739701

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

348

مهشید

مسیبی

1272046222

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

349

مبینا

مشکی

0021780226

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

350

ابوالفضل

مشیری

1272431223

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

351

علی رضا

مصطفوی

0020144237

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

352

کوثر السادات

معصومی زاده

1741328640

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

353

مجتبی

مفرح بناب

1689851872

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

354

زهرا

مقدادی

2581255579

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

355

فاطمه

ملکی

0023055121

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

356

رضا

ملکی حسن آبادی

3040359738

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

357

علی

منصوری

0923451048

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

358

محمد جواد

منصوری

0016261313

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

359

حامد

موحدی

1362275891

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

360

سید علی

موسوی

0018331165

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

361

میرمحمد

موسوی

0015542777

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

362

زهراسادات

موسوی

0021145784

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

363

سپهر

موسوی

1742713297

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

364

سارا

مولاپناه

0023467274

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

365

حانیه

مولوی

0640553109

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

366

محسن

مهدوی فر

6190089682

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

367

جواد

مهدیان پور

0017239982

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

368

علی

مهرائی

0440773849

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

369

محمد

مهین زارع

4890168419

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

370

علی

مؤمنی

1272054454

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

371

یگانه سادات

میرحسینی

0021946590

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

372

سیدابوالفضل

میررضی

1272295559

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

373

فردین

میرزاحسینی

0311641229

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

374

محمدحسن

میرقاسمی

4710400369

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

375

سیدعلی

میرکمالی

4570118119

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

376

سیدعلی

میرکمالی

4570118119

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

377

حسن

میسایی

1120072018

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

378

سارا

ناصح زاده تبریز

0440592097

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

379

سعیده

ناصحی گشوئیه

4699909752

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

380

امیرحسین

ناظری

1920391959

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

381

نیما

نایب آقا

0022452737

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

382

اسماعیل

نجفی

5200040027

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

383

مائده

نجفی

0018958036

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

384

نیلوفر

نعمت پور

0480805938

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

385

فاطمه

نقوی شعاعی

0021829608

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

386

مطهره

نقی زاده

0022197214

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

387

مصطفی

نوذری

2981010042

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

388

محسن

نورمند

2282960955

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

389

سینا

نوری فرد

0023212926

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

390

نوید

نوریان

0924405309

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

391

محمد مهدی

نوین

0850187796

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

392

ریحانه

نیک گو

0019627629

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

393

آرزو

نیکنام

2282226046

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

394

رسول

نیکنام

1361219769

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

395

حسین

واحدی گشنیانی

2150556480

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

396

بهدین

واحدی نوری

2142266861

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

397

رضوان

واشقانی فراهانی

0021246386

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

398

شقایق

وحدت

0015999491

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

399

فاطمه

وحیدی

0020144946

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

400

علیرضا

هادی

0010686002

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

401

سیده حدیثه

هاشمی

0021983968

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

402

ایوب

هاشمی ایگدری

2500235165

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

15/8757

98/07/06

403

زهرا

هدایتی متین

0018567436

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

404

پدرام

همتی

0021955557

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

405

میلاد

هوشیار

4271252042

دانشگاه تهران

کارشناسی

15/8757

98/07/06

406

سپهر

هومانی راد

0019546246

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

407

سعید

یاری کرده

0018629237

دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد

15/8757

98/07/06

408

رضا

یزدان پرست

2400079064

دانشگاه تهران

دکتری تخصصی

 

98/08/13

409

نیکتا

یکرنگ صفاکار

0023109599

دانشگاه تهران

کارشناسی

 

98/08/13