نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌های کشور به صورت غیرحضوری

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌های کشور به صورت غیرحضوری


اطلاعیه  برگزاری نیمسال  تابستان در سال 1399دانشگاه ایلام به صورت غیرحضوری

اطلاعیه  برگزاری نیمسال  تابستان در سال 1399دانشگاه خلیج فارس به صورت غیرحضوری

اطلاعیه  برگزاری نیمسال  تابستان در سال 1399دانشگاه خوارزمی به صورت غیرحضوری

اطلاعیه  برگزاری نیمسال  تابستان در سال 1399دانشگاه صنعتی کرمانشاهبه صورت غیرحضوری

اطلاعیه  برگزاری نیمسال  تابستان در سال 1399دانشگاه کاشمر به صورت غیرحضوری

اطلاعیه  برگزاری نیمسال  تابستان در سال 1399دانشگاه محقق اردبیلی به صورت غیرحضوری

اطلاعیه  برگزاری نیمسال  تابستان در سال 1399دانشگاه میبد به صورت غیرحضوری

برگزاری نیمسال  تابستان خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1399 به صورت غیرحضوری

برگزاری نیمسال  تابستان در سال  1399 دانشکده فنی و مهندسی حضرت زینب (س) 

اطلاعیه برگزاری_ترم_تابستان_در_دانشگاه_کردستان

اطلاعیه__برگزاری_نیمسال__تابستان_در_سال_1399دانشگاه_صنعتی_ارومیه

 اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه قم

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه مراغه

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی بیرجند

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی شاهرود

 اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه الزهرا

 اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه ارومیه به صورت غیرحضوری

 اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه تربیت دبیر رجایی به صورت غیرحضوری

‌‌‌‌‌ اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه هنر اصفهان به صورت غیرحضوری

اطلاعیه برگزاری نیمسال تابستان در سال ۱۳۹۹ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان