نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400


اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400

بدیون وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع مختلف می‌رساند با توجه به عدم ثبت و تأیید بسیاری از نمرات در سامانه جامع آموزش و نیز با توجه به تعریف پیش‌نیاز/ هم‌نیاز کلیه دروس براساس آخرین برنامه درسی مصوب در سامانه جامع آموزش کلیه کنترل‌های مرتبط با پیش‌نیاز/ هم‌نیاز دروس در بازه زمانی انتخاب واحد به صورت موقت غیر فعال شده تا دانشجویان بتوانند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. از این رو لازم است دانشجویان در زمان حذف و اضافه کنترل‌های مرتبط با پیش‌نیاز/ ‏هم‌نیاز انتخاب واحد خود را بررسی نمایند. در غیر اینصورت کلیه تبعات عدم بررسی بازه حذف و اضافه برعهده دانشجو می باشد.