نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آرمان

آرمان


 

کانون دانش آموختگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در صدد تحقق آرمان های ذیل می باشد:

1. کانون دانش آموختگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران مرکز ارتباط و پیوند میان دانش آموختگان و دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با ارائه مناسب‌ترین برنامه‌های علمی، فرهنگی و رفاهی برای اعضا و خانواده‌هایشان و حمایت مادی و معنوی از دانشکده  به نحوی که به عنوان مؤثرترین نهاد پشتیبان دانشکده و دانش‌آموختگان آن در جامعه شناخته شود.

2.  رکن معتبر و پیش‌گام اعتلای حرفه روان شناسی و علوم تربیتی و توسعه نظام‌ها و تشکل‌های روان شناسی و علوم تربیتی کشور. 

3.   نهاد کارشناس، پیشرو و مؤثر و از ارکان برجسته تصمیم‌سازی در فرایند شکوفائی صنعت، اقتصاد و توسعه پایدار کشور به نحوی که در منظر افکار عمومی به ‌عنوان نماینده مترقی جامعه روان شناسی و علوم تربیتی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار ‌باشد.