نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختصاص وقت های اعلام شده سالن‌های شهید نوروزی و شهید چمران جهت استفاده تیم‌های ورزشی دانشکده‌ها

اختصاص وقت های اعلام شده سالن‌های شهید نوروزی و شهید چمران جهت استفاده تیم‌های ورزشی دانشکده‌ها