معاونت امور دانشجویی و فرهنگی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

 

    معاون: دانشجویی و فرهنگی : خانم دکتر فاطمه دهقانی آرانی

مسئول دفتر:

شماره تماس دفتر : 61117554

 

 

وظایف و اهداف دفتر معاونت :

این واحد مسئولیت هماهنگی تمامی فعالیتهای وابسته به حوزه دانشجویی و تشکلها ، شورای صنفی و .. را عهده دار است. که با برگزاری مسابقه ها ، همایشها ، جلسات ، پخش فیلم، اردو، و هماهنگی خدمات رفاهی دانشجویان به فعالیت می پردازد.

این این معاونت در دو شاخه اصلی فعالیت دارد

الف : حوزه دانشجویی

  • هماهنگی جهت اسکان دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی متاهلی
  • امور تغذیه : پیگیریهای مربوط به تهیه مواد اولیه و پخت و پز در سلف سرویس دانشکده و ارائه غذا جهت وعده ناهار دانشجویان ، کارمندان و هیئت علمی
  • بیمه دانشجویی
  • امور وام : شامل ثبت درخواست و مکاتبات و اختصاص وامهای مختلف دانشجویی از طریق صندوق رفاه دانشجویان
  • امور تسویه حساب : پی گیری موارد مربوط به تسویه حساب مالی دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع مختلف از طریق دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان

ب : حوزه فرهنگی

  • هماهنگی فعالیت تشکلهای مجاز دانشجویی : شامل انجمن اسلامی ، بسیج دانشجویی ، شورای صنفی
  • هماهنگی فعالیت انجمنهای علمی دانشجویی : در حال حاضر 5 انجمن علمی دانشجویی در رشته های روانشناسی بالینی ، مدیریت آموزشی ، تکنولوژی آموزشی ، روانشناسی کودکان استثنایی و مشاوره فعالیت دارند .
  • امورتربیت بدنی : مدیریت اماکن ورزشی و برنامه ریزی جهت انجام مسابقات ورزشی توسط کارشناسان تربیت بدنی ، دیگر فعالیت حوزه فرهنگی است .
  • نظارت و پشتیبانی اجرای مراسم فرهنگی با اتفاق نظر شورای فرهنگی دانشکده