فرم های آموزشی دانشجویان کارشناسی فرم های آموزشی دانشجویان کارشناسی

 

درخواست ادامه تحصیل به صورت همزمان در دو رشته تحصیلی

 PDF

درخواست ادامه تحصیل به صورت همزمان در دو رشته تحصیلی

 DOCX

فرم انتقال به صورت میهمان در دوره تابستان

 PDF

فرم انتقال به صورت میهمان در دوره تابستان

 DOCX

فرم الف 75

 PDF

فرم الف 75

 DOCX

فرم تقاضای مهمان شدن درس

 PDF

فرم تقاضای مهمان شدن درس

 DOCX

فرم تسویه حساب دانشجوی انتقال دایم

 PDF

فرم تسویه حساب دانشجوی انتقال دایم

 DOCX

فرم درخواست تغییر رشته در دانشگاه تهران

 PDF

فرم درخواست تغییر رشته در دانشگاه تهران

 DOCX