فرم های آموزشی دانشجویان دکتری فرم های آموزشی دانشجویان دکتری

 

 

فرم گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دکتری در پایان نیم‌سال

 PDF

فرم گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دکتری در پایان نیم‌سال

 DOCX

فرم درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره دکتری

 PDF

فرم درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره دکتری 

DOCX

فرم گواهی آمادگی دفاع دانشجو از رساله دکتری

 PDF

فرم گواهی آمادگی دفاع دانشجو از رساله دکتری

 DOCX

فرم گواهی مقاله مستخرج از رساله

 PDF

فرم گواهی مقاله مستخرج از رساله

 DOCX

فرم صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصی

 PDF

فرم صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصی

 DOCX

فرم صورتجلسه دفاعیه دکتری

 PDF

فرم صورتجلسه دفاعیه دکتری

 DOCX

فرم گزارش وضعیت دانشجویان دوره دکتری

 PDF

فرم گزارش وضعیت دانشجویان دوره دکتری

 DOCX

فرم حضور استاد داور در جلسه دفاع رساله

 PDF

فرم حضور استاد داور در جلسه دفاع رساله

 DOCX

فرم ارزیابی رساله

 PDF

فرم ارزیابی رساله

 DOCX

فرم_موضوع_پیشنهادی_پایان_نامه  PDF
-فرم_موضوع_پیشنهادی_پایان_نامه  DOCX
فرم_طرح_پیشنهادی(پروپزال)_پایان_نامه  PDF
فرم_طرح_پیشنهادی(پروپزال)_پایان_نامه  DOCX

 

 

 

 DOCX

 

 DOCX

 

 DOCX