فرم های آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد فرم های آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد

 

فرم معرفی انجام پایان‌نامه

 PDF

فرم معرفی انجام پایان‌نامه

 DOCX

فرم درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسی ارشد

 PDF

فرم درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسی ارشد

 DOCX

صورتجلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 PDF

صورتجلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 DOCX

فرم گواهی آمادگی دفاع دانشجو از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 PDF

فرم گواهی آمادگی دفاع دانشجو از پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 DOCX

فرم حضور استاد داور در جلسه دفاع پایان نامه

 PDF

فرم حضور استاد داور در جلسه دفاع پایان نامه

 DOCX

فرم ارزیابی پایان‌نامه

 PDF

فرم ارزیابی پایان‌نامه

 DOCX

گواهی دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد

PDF
گواهی دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد  DOCX
فرم گزارش وضعیت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد PDF
فرم گزارش وضعیت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  DOCX
فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان ارشد در پایان  سه ماه PDF
فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان ارشد در پایان  سه ماه  DOCX
-فرم_موضوع_پیشنهادی_پایان_نامه  PDF
-فرم_موضوع_پیشنهادی_پایان_نامه  DOCX
فرم_طرح_پیشنهادی(پروپزال)_پایان_نامه  PDF
فرم_طرح_پیشنهادی(پروپزال)_پایان_نامه  DOCX