طرح درس گروه مشاوره طرح درس گروه مشاوره

 

آقای دکتر اردبیلی:

بهداشت_و_کمک_های_اولیه-کارشناسی مشاوره

 

دکتر افضلی:

اختلالات یادگیری

روان_شناسی تربیتی

طرح درس اختلالات یادگیری

طرح درس روان_شناسی تربیتی

طرح درس سمینار در روان_شناسی تربیتی (1)

طرح درس سمینار+

طرح درس مشاوره و راهنمایی تحصیلی

طرح درس مشاوره و راهنمایی تحصیلی

 

آقای دکتر اژه ای:

وان‌شناسی_اجتماعی- ارشد روان شناسی تربیتی

هدایت و مشورت در اسلام- ارشد مشاوره خانواده

 

آقای دکتر آسایش:

نظریه ها و روش‌های مشاوره خانواده--ارشد مشاوره خانواده

آسیب شناسی خانواده-کارشناسی-آقای دکتر آسایش

راهنمایی و مشاوره تحصیلی

روان شناسی تحولی-کارشناسی-دکتر آسایش

روانشناسی اجتماعی

سمینار مسائل خانواده و ازدواج

طرح درس مشاوره و کودک و نوجوان

طرح درس نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

مباحث اساسی در روان شناسی-کارشناسی-دکتر آسایش

مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی

مشاوره و کودک و نوجوان

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

 

خانم دکتر برندک:

روان_شناسی_تربیتی(مجازی)_ارشد روانشناسی تربیتی

 

دکتر بنکداری:

نظریه های رشد- ارشد مجازی روانشناسی تربیتی

 

آقای دکتر پورنقاش:

زبان تخصصی-ارشد تربیتی- دکتر پورنقاش

نوروسایکولوژی-دکتری-دکتر پورنقاش

 

آقای دکتر جواهری:

تمرین_فنون_در_آزمایشگاه-ارشد مشاوره

روش‌ها و فنون راهنمایی و مشاوره

مبانی راهنمایی و مشاوره-کارشناسی-مشاوره و روانشناسی

نظریه های مشاوره و روان درمانی (1)-کارشناسی مشاوره

 

خانم دکتر حاج حسینی:

طرح درس خدمات مشورتی در مدرسه

طرح درس روان شناسی یادگیری

طرح درس روش تحقیق

 

خانم دکتر حجازی:

آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته-دکتری روان شناسی عمومی- خانم دکتر حجازی و آقای دکتر لواسانی

آموزش و پرورش چند فرهنگی-دکتری تربیتی-دکتر حجازی

روان شناسی تربیتی-ارشد تربیتی-دکتر حجازی

 

آقای دکتر خانزاده:

متون مشاوره به زبان انگلیسی 1-کارشناسی مشاوره

 

آقای دکتر خدایاری فرد:

نظریه های پیشرفتۀ مشاوره-ارشد مشاوره خانواده و مدرسه

اخلاق حرفه ای در مشاوره-کارشناسی-آقایان دکتر خدایاری فرد و دکتر آسایش

تهیه و کاربرد آزمون های روانی در مشاوره مدرسه-ارشد مدرسه-دکتر خدایاری فرد و خانم حسنی راد

طرح درس آسیب‌شناسی روانی (با تأکید بر فرهنگ ایران)-دکتری روان شناسی عمومی-دکتر خدایاری فرد

طرح درس روان شناسی بالینی دکتری 1399

طرح درس اخلاق اخلاق حرفه ای 1399

طرح درس نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

 

خانم دکتر ربانی:

امار_استنباطی(مجازی)-ارشد روانشناسی

روش_تحقیق_پیشرفته(مجازی)-ارشد روانشناسی

 

خانم دکتر شاهمرادی:

اصول_و_روش_های_راهنمایی_تحصیلی_و_شغلی-ارشد مشاوره مدرسه

آسیب_شناسی_روانی(2)-کارشناسی مشاوره

حقوق خانواده_در_اسلام-کارشناسی مشاوره

مشاوره ازدواج- ارشد مشاوره خانواده

آسیب شناسی روانی (1)

سنجش خانواده

مشاوره ازدواج-ارشد خانواده-خانم دکتر شاهمرادی

 

خانم دکتر قاسم زاده :

روش های اصلاح رفتار-کارشناسی-خانم دکتر قاسم زاده

 

آقای دکتر کشاورز:

روان_شناسی_شخصیت-کارشناسی مشاوره

سمینار مسائل مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش-کارشناسی مشاوره مدرسه

سمینار_مسائل_راهنمایی_و_مشاوره-ارشد مشاوره مدرسه

کارورزی- ارشد مشاوره خانواده

ظریه ها و روش‌های مشاوره خانواده--ارشد مشاوره خانواده

 

آقای دکتر لواسانی:

انگیزش و هیجان-ارشد تربیتی-دکتر لواسانی

سمینار در روان‌شناسی تربیتی-دکتری تربیتی-دکتر لواسانی

 

آقای دکتر مدنی:

راهنمایی_و_مشاوره-ارشد مشاوره

سمینار_مسائل_خانواده_و_ازدواج- ارشد مشاوره خانواده

نظریه ها و روش های مشاوره گروهی-ارشد مشاوره خانواده

 

آقای مصلحی:

آموزه_های_مشاوره¬ای_در_قرآن_و_حدیث-کارشناسی روانشناسی

 

آقای مهدوی:

آمار_توصیفی-کارشناسی-مشاوره

 

دکتر نجفی:

آسیب_شناسی_اجتماعی-کارشناسی

 

خانم دکتر نخش:

آمار استنباطی پیشرفته-ارشد خانواده و مدرسه- خانم دکتر نقش

سنجش و اندازه گیری-ارشد تربیتی- دکتر نقش

طرح درس آمار ااستنباطی-گروه استثنایی

طرح درس آمار استنباطی و کاربرد آن در spss

طرح درس کاربرد آزمون های هوش و استعداد

کاربرد آزمون های رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره کارشناسی- دکتر نقش

 

 مرادی:

سنجش و ارزیابی- سپهرنوش مرادی

 

دکتر محمدی:

فلسفه ذهن و روان-کارشناسی- مشاوره -دکتر محمدی

 

آقای دکتر خانزاده:

متون مشاوره انگلیسی1 --کارشناسی-آقای دکتر خانزاده