طرح درس گروه مشاوره طرح درس گروه مشاوره

آقای دکتر اردبیلی:

بهداشت_و_کمک_های_اولیه-کارشناسی مشاوره

 

آقای دکتر اژه ای:

وان‌شناسی_اجتماعی- ارشد روان شناسی تربیتی

هدایت و مشورت در اسلام- ارشد مشاوره خانواده

 

آقای دکتر آسایش:

نظریه ها و روش‌های مشاوره خانواده--ارشد مشاوره خانواده

 

خانم دکتر برندک:

روان_شناسی_تربیتی(مجازی)_ارشد روانشناسی تربیتی

 

دکتر بنکداری:

نظریه های رشد- ارشد مجازی روانشناسی تربیتی

 

آقای دکتر جواهری:

تمرین_فنون_در_آزمایشگاه-ارشد مشاوره

روش‌ها و فنون راهنمایی و مشاوره

مبانی راهنمایی و مشاوره-کارشناسی-مشاوره و روانشناسی

نظریه های مشاوره و روان درمانی (1)-کارشناسی مشاوره

 

خانم دکتر حاج حسینی:

طرح درس خدمات مشورتی در مدرسه

طرح درس روان شناسی یادگیری

طرح درس روش تحقیق

 

آقای دکتر خانزاده:

متون مشاوره به زبان انگلیسی 1-کارشناسی مشاوره

 

آقای دکتر خدایاری:

نظریه های پیشرفتۀ مشاوره-ارشد مشاوره خانواده و مدرسه

 

خانم دکتر ربانی:

امار_استنباطی(مجازی)-ارشد روانشناسی

روش_تحقیق_پیشرفته(مجازی)-ارشد روانشناسی

 

خانم دکتر شاهمرادی:

اصول_و_روش_های_راهنمایی_تحصیلی_و_شغلی-ارشد مشاوره مدرسه

آسیب_شناسی_روانی(2)-کارشناسی مشاوره

حقوق خانواده_در_اسلام-کارشناسی مشاوره

مشاوره ازدواج- ارشد مشاوره خانواده

 

آقای دکتر کشاورز:

روان_شناسی_شخصیت-کارشناسی مشاوره

سمینار مسائل مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش-کارشناسی مشاوره مدرسه

سمینار_مسائل_راهنمایی_و_مشاوره-ارشد مشاوره مدرسه

کارورزی- ارشد مشاوره خانواده

ظریه ها و روش‌های مشاوره خانواده--ارشد مشاوره خانواده

 

آقای دکتر مدنی:

راهنمایی_و_مشاوره-ارشد مشاوره

سمینار_مسائل_خانواده_و_ازدواج- ارشد مشاوره خانواده

نظریه ها و روش های مشاوره گروهی-ارشد مشاوره خانواده

 

آقای مصلحی:

آموزه_های_مشاوره¬ای_در_قرآن_و_حدیث-کارشناسی روانشناسی

 

آقای مهدوی:

آمار_توصیفی-کارشناسی-مشاوره

 

دکتر نجفی:

آسیب_شناسی_اجتماعی-کارشناسی