طرح درس گروه مدیریت طرح درس گروه مدیریت

 

آقای دکتر ابیلی:

آموزش عالی تطبیقی-دکتری آموزش عالی-دکتر ابیلی

سازمانهای یادگیرنده و دانایی محور-دکتری مدیریت آموزشی-دکتر ابیلی

مدیریت کیفیت در آموزش-دکتری مدیریت آموزشی- دکتر ابیلی

مدیریت منابع انسانی-ارشد مدیریت آموزشی-دکتر ابیلی

 

آقای دکتر پورکریمی:

طرح درس_دکتر پورکریمی

 

دکتر زیوری:

ارزشیابی_آموزشی-کارشناسی علوم تربیتی

آمار_توصیفی_کارشناسی علوم تربیتی

 

آقای دکتر کرامتی:

برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملی-منطقه ای-دکتری مدیریت آموزشی-دکتر کرامتی

برنامه ریزی آموزشی-ارشد مدیریت آموزشی-دکتر کرامتی

برنامه ریزی آموزشی-ارشد مدیریت آموزشی-دوره مجازی-دکتر کرامتی

زبان تخصصی-ارشد مدیریت آموزشی-دکتر کرامتی

زبان تخصصی-دکتری مدیریت آموزشی-دکتر کرامتی

 

دکتر محجوب:

زبان انگلیسی-ارشد تحقیقات آموزشی

 

آقای دکتر نادری:

اقتصاد آموزش و پرورش

مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی

 

خانم دکتر نارنجی:

ارزشیابی_آموزشی -ازشدمدیریت آموزشی

اصول_مدیریت-ارشد مدیریت آموزشی

کاربرد_رایانه_در_ت.ت-کارشناسی علوم تربیتی

مدیریت_عمومی

یادگیری_الکترونیکی -ارشد مجازی مدیریت آموزشی

 

آقای مزاری:

الگوها و روشهای تدریس -کارشناسی علوم تربیتی-مزاری

 

دکتر فراهانی:

روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه-کارشناسی علوم تربیتی-دکتر فراهانی