طرح درس گروه فلسفه طرح درس گروه فلسفه

 

خانم دکتر ایروانی:

 سیر تحول آموزش و پرورش

فلسفه تاریخ آموزش

مبانی فلسفی

تاریخ آموزش و پرورش

مسایل آموزش  و پرورش

 

آقای دکتر باقری:

روش_تحقیق_پیشرفته- ارشد کودکان استثنایی

طرح درس ها

آموزه های تربیتی آیات قرآن-دکتر باقری

سمینار در مسائل تعلیم و تربیت-دکتر باقری

مبانی شناخت در  فلسفه اسلامی ذهن و روان-دکتر باقری

متون تخصصی-دکتر باقری

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی   -دکتر باقری

مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 2-آقای دکتر باقری

 

دکتر حاج علیان:

تعلیم_و_تربیت_اسلامی

طرح_درس_فلسفه_اسلامی

 

خانم دکتر حسینی:

 تاریخ اندیشه های تربیتی

تاریخ تعلیم و تربیت

سمینار در مسایل آموزش و پرورش

نظریات تربیتی

 

دکتر حیدری:

تاریخ و فلسفه کلاسیک

 

دکتر رمضانی:

اصول_و_مبانی_ت.ت

 

خانم دکتر سجادیه:

طرح درس 1

طرح درس 2

طرح درس 3

طرح درس  4

طرح درس 5

 

آقای دکتر شرفی:

طرح درس

 

خانم دکتر عالی:

تاریخ_ارشد

زبان_تخصصی

فلسفه_روانشناسی

 

دکتر قاسمی:

طرح_درس_روانشناسی_از_دیدگاه_اسلامی

 

دکتر محمدی:

فلسفه ذهن و روان-کارشناسی- مشاوره

مبانی و اصول- کارشناسی

 

دکتر مدنی فر:

روش_تحقیق

 

دکنر مرادی:

تربیت اخلاقی

 

دکتر وحدتی:

معرفت_شناسی.