طرح درس گروه روانشناسی طرح درس گروه روانشناسی

آقای دکتر بشارت :

آسیب شناسی روانی1-کارشناسی روان شناسی دکتر بشارت-گروه ب

آسیب شناسی روانی1-کارشناسی روان شناسی-دکتر بشارت گروه الف

 

آقای دکتر پورحسین:

روان شناسی ارتباطات-کارشناسی روان شناسی

روان شناسی تحولی 1-کارشناسی روان شناسی

 

آقای دکتر پور نقاش:

زبان تخصصی ارشد

نوروسایکولوژی دکتری

روان داروشناسی بالینی-ارشد بالینی

روان شناسی سلامت-دکتری روان شناسی سلامت

 

خانم دکتر جهانی تابش:

مبانی شناختی آسیب شناسی روانی-ارشد روان شناسی شناختی-دکتر جهانی تابش

 

آقای دکتر حاتمی:

روانشناسی یادگیری  کارشناسی روانشناسی  

نظریه های شخصیت  ارشد روانشناسی عمومی

روان شناسی تجربی-ارشد روان شناسی عمومی- آقایان دکتر حاتمی- دکتر رضاپور-دکتر کاظمی

مبانی علوم شناختی-ارشد روان شاسی شناختی-آقایان دکتر حاتمی-دکتر نیلی-دکتر مرادی

 

خانم دکتر دهقانی آرانی:

روانشناسی یادگیری  کارشناسی روانشناسی

کارورزی در روانشناسی سلامت دکتری روانشناسی سلامت

مباحث پیشرفته در آسیب شناسی روانی ارشد روانشناسی بالینی 

نظریه های شخصیت ارشد روانشناسی عمومی

اصول روان شناسی بالینی-کارشناسی روان شناسی-دکتر دهقانی آرانی

سایکونوروایمونولوژی

کارورزی روش‌های روان درمانی-ارشد بالینی-دکتر نوفرستی-طاهری فر-دهقانی

کارورزی-ارشد روان شناسی بالینی-دکتر دهقانی آرانی

متون تخصصی روانشناسی

نظریه¬ها و کاربردهای روان¬درمانی

 

آقای دکتر رستمی:

روان‌شناسی فیزیولوژیک دکتری  روانشناسی عمومی

مباحث پیشرفته در آسیب شناسی روانی ارشد روانشناسی بالینی

مبانی علوم اعصاب ارشد رواشناسی شناختی

مبانی علوم اعصاب شناختی ارشد توانبخشی شناختی 

 

آقای دکتر رضا زاده:

روان شناسی اجتماعی-کارشناسی-دکتر رضازاده

 

خانم دکتر طاهری فر:

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار-کارشناسی روان شناسی-دکتر طاهری فرد

 

خانم دکتر فردوسی:

طرح درس

روان شناسی تربیتی-کارشناسی روان شناسی-دکتر فردوسی

 

خانم دکتر فیروزی:

کارورزی در روانشناسی سلامت- دکتری روانشناسی سلامت

روان شناسی سلامت-کارشناسی روان شناسی-دکتر فیروزی

 

روان شناسی عمومی پیشرفته-ارشد روان شناسی-دکتر فیروزی

 

آقای دکتر کارسازی:

آزمون های روان شناختی 1

 

 

دکتر کاظمی:

مبانی علوم اعصاب شناختی ارشد توانبخشی شناختی

 

آقای یاسر تعدادی:

بهداشت روانی-کارشناسی روان شناسی-یاسر تعدادی

 

آقای مصلحی:

آموزه های روان شناسی در قرآن و حدیث-کارشناسی-آقای مصلحی

 

خانم پوررضائیان

طرح درس روانشناسی یادگیری- هدی پوررضائیان


دکتر جواهری :

مبانی و مقدمات راهنمایی و مشاوره-کارشناسی مشاوره و روان شناسی-دکتر جواهری