شاهد و ایثارگر شاهد و ایثارگر

 

تاریخچۀ تشکیل اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

با شروع جنگ تحمیلی و ضرورت حضور نیروهای متعهد و متخصص در جبهه‌های جنگ موضوع شکل‌گیری مجموعه‌ای جهت سامان‌دهی فعالیت‌های مربوط به دفاع مقدس مطرح شد. لذا معاونت امور جنگ در دانشگاه شکل گرفت و در کنار آن نیز ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه تشکیل گردید که اعضای آن عبارت بودند از‌: 

 معاونت امور جنگ دانشگاه 

انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی

معاونت امور جنگ دانشگاه تا سال 1367 و پایان جنگ تحمیلی به فعالیت خود ادامه داد، از جمله وظایف این معاونت و ستاد رسیدگی به امور مربوط به رزمندگان، ایثارگران و شهدای دانشجو بود.

 بعد از پایان جنگ معاونت امورجنگ به معاونت امور دفاعی تغییر نام یافت و ستادی نیز تحت عنوان ستاد شاهد که مستقل از معاونت دفاعی بود و رئیس دانشگاه ریاست آن را بر عهده داشت در دانشگاه تشکیل گردید.

 معاونت امور دفاعی و ستاد شاهد دانشگاه تا سال 1372 به فعالیت خود ادامه دادند. ستاد شاهد دانشگاه دفتری را تحت عنوان دفتر "‌امور شاهد و ایثارگر دانشگاه‌" به‌عنوان بازوی اجرایی زیر‌مجموعه خود داشت که مسئول دفتر مستقیما از سوی ریاست دانشگاه و رئیس ستاد شاهد دانشگاه انتخاب می‌شد. این دفتر کلیه امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر را بر عهده داشت. 

 در سال 1372 بعد از حذف معاونت دفاعی و تصویب شورای انقلاب فرهنگی، دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر نام داد. مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز همچنان مستقیما از سوی ریاست دانشگاه و رئیس ستاد شاهد دانشگاه انتخاب می‌شد.

 اولین مدیرکل منصوب اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه «آقای دکتر قاسم عموعابدینی» بود که تشکیلات و سازماندهی اداره کل و دفاتر آن در دانشکده‌های دانشگاه مرهون تلاش‌های صورت گرفته در زمان تصدی ایشان بوده است. در سال 1390 با توجه به ادغام دفتر سرپرستی امور کارکنان و اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر با اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر نام اداره کل به اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر تغییر یافت.

 این اداره کل در حال حاضر دارای 17 دفتر سرپرستی در دانشکده‌ها و پردیس‌ها و 3 واحد در زیر‌مجموعه اداری خود می‌باشد.

 واحدهای اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر:

 - (حوزه مدیریت)

 - (اداره امور کارکنان و اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر)

 - (اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر)

دفتر شاهد و ایثارگر دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران:

 این دفتر از سال 1374 آغاز به کار کرده است و در حال حاضر این دفتر120 دانشجوی شاهد و ایثارگر مشغول به تحصیل را تحت پوشش خود دارد.

 

وب سایت شاهد و ایثارگر دانشگاه

کارشناس دفتر شاهد و ایثارگر کارشناس دفتر شاهد و ایثارگر

 
سمت :مسئول امور شاهد و  ایثارگر
 
خانم: میترا یوسفی نامی
 
شماره تماس : ۰۲۱۶۱۱۱۷۵۷۲
اتاق :۱۱۴   طبقه: همکف قدیم