سرپرست امور فرهنگی و دانشجویی سرپرست امور فرهنگی و دانشجویی

 

  خانم سیده معصومه مرتضوی
سمت : سرپرست امور فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس : 61117572
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 114 طبقه اول شمالی
نظارت بر: فعالیت های انجمن های علمی، تشکلهای دانشجویی، کانون های فرهنگی و امور تربیت بدنی
نظارت بر: سلف سرویس، وام (صندوق رفاه و قرض الحسنه باقرالعلوم)، بیمه، خوابگاه، و پرداخت کار دانشجویی