دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

کاوش پیشرفته در نظام های اطلاعاتی

نام درس کاوش پیشرفته در نظام های اطلاعاتی
کد درس 5104377
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز