دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

کاربرد آمار استنباطی در علم سنجی

نام درس کاربرد آمار استنباطی در علم سنجی
کد درس 5104072
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز