دروس دانشکده دروس دانشکده

« بازگشت

کاربرد کامپیوتر در تحلیل داده ها

نام درس کاربرد کامپیوتر در تحلیل داده ها
کد درس 5109012
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز