دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

الگوهای طراحی آموزش بزرگسالان

نام درس الگوهای طراحی آموزش بزرگسالان
کد درس 5103349
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز