دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی

نام درس آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی
کد درس 5105260
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز