دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی

نام درس تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی
کد درس 5105232
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز