دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

کاربرد روش های آماری در برنامه درسی

نام درس کاربرد روش های آماری در برنامه درسی
کد درس 5103085
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز