دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

روش های آمار پیشرفته

نام درس روش های آمار پیشرفته
کد درس 5101383
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز