دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی

نام درس تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی
کد درس 5109020
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز