دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

همبستگی و رگرسیون

نام درس همبستگی و رگرسیون
کد درس 5109010
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز