دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1,181 - 1,200 از 1,441 نتیجه
از 73
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سایکونوروایمونولوژی 5106091 2 دکتری روانشناسی‌ 02 فاطمه دهقانی آرانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
آسیب شناسی روانی 5101154 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 02 محمد خدایاری فرد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 5106024 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 01 سیدسعید پورنقاش تهرانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
نظریه ها و کاربردهای روان درمانی 5106157 3 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 نیما قربانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00)
شیوه های کیفی در تحقیقات آموزشی 5103214 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 کیوان صالحی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
مدیریت کیفیت در نظام های آموزشی 5105273 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 خدایار ابیلی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00)
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 دکتری روانشناسی‌ 07 هادی بهرامی احسان هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 دکتری روانشناسی‌ 10 فاطمه دهقانی آرانی هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 دکتری روانشناسی‌ 01 رضا رستمی هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 دکتری روانشناسی‌ 02 نیما قربانی هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
روش تحقیق 5101370 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 زهرا نقش هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق 5101370 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 25 زهرا نقش هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00)
روش های تحقیق در مدیریت آموزشی 5105238 3 کارشناسی ارشد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 جواد پورکریمی هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00)
روش های تحقیق در برنامه درسی 5103146 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 سعید صفائی موحد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00)
روش های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی 5103087 2 دکتری روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 سعید صفائی موحد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
روش های پژوهشی در مدیریت 5105247 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 جواد پورکریمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00)
روش های تحقیق در روان شناسی 5106017 3 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 عباس رحیمی نژاد هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00)
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 03 یاسر مدنی هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 05 سمیه شاهمرادی هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 02 زهرا نقش هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 1,181 - 1,200 از 1,441 نتیجه
از 73