دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1,041 - 1,060 از 1,166 نتیجه
از 59
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته 5101058 3 دکتری آموزش کودکان استثنایی 02 مسعود غلامعلی لواسانی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
آمار استنباطی 5101589 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 02 علی مقدم زاده هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00)
آمار استنباطی 5101027 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 زهرا نقش هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
آمار استنباطی 5101027 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 25 زهرا نقش هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00)
آمار استنباطی 5101024 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 علی مقدم زاده هرهفته دو شنبه (11:00 - 13:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00)
فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی 5105262 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 سیدعلی نقی خرازی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
هوش و عقب ماندگی ذهنی 5101262 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 فاطمه نصرتی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00)
کارورزی در روان شناسی سلامت 5106092 2 دکتری روانشناسی‌ 02 فاطمه دهقانی آرانی هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
کارورزی ها و پروژه های گروهی 5103127 3 کارشناسی روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 مرضیه دهقانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5105045 2 کارشناسی مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 شهین ایروانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00)
آشنایی با فلسفه اسلامی 5106177 2 کارشناسی روانشناسی‌ 02 نرگس سادات سجادیه هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور 5105299 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 03 خدایار ابیلی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00)
مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور 5105299 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 خدایار ابیلی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00)
تئوری های مدیریت 5105259 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 سیدمحمد میرکمالی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی 5105274 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 سیدمحمد میرکمالی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
مشاوره ازدواج 5101556 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 سمیه شاهمرادی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
سنجش و اندازه گیری و پیشرفت تحصیلی 5103224 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 علی مقدم زاده هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00)
سنجش و اندازه گیری 5101299 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 علی مقدم زاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00)
بهداشت روانی 5101060 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 02 حسین کشاورز افشار هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00)
روش تهیه و تنظیم مواد و برنامه های درسی 5101134 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 احمد به پژوه هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00)
نمایش 1,041 - 1,060 از 1,166 نتیجه
از 59