دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1,041 - 1,060 از 1,187 نتیجه
از 60
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی در آموزش عالی 5105074 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 خدایار ابیلی هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00)
روان شناسی تجربی 5106067 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 جواد حاتمی هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00)
روان شناسی تجربی 5106201 3 کارشناسی روانشناسی‌ 02 جواد حاتمی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
روش های آزمایشی تحقیق در علوم تربیتی 5103233 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 کیوان صالحی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00)
آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان 5101428 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 02 محمد دادرس هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
مشاوره خانواده 5101564 3 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 02 یاسر مدنی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 کارشناسی روانشناسی‌ 02 حسین کشاورز افشار هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
مبانی آموزش عالی 5105104 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 ابوالقاسم نادری روشناوند هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
اصول مدیریت آموزشی 5105185 3 کارشناسی ارشد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 خدایار ابیلی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00)
اصول برنامه ریزی آموزشی 5105027 2 کارشناسی ارشد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 محمد رضا کرامتی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
مدیریت عمومی 5105151 2 کارشناسی مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 فاطمه نارنجی ثانی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
روان شناسی عمومی 5101571 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 02 طیبه فردوسی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
نظارت و راهنمایی تعلیماتی 5105136 2 کارشناسی مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 فاطمه نارنجی ثانی هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
ناتوانی های جسمانی و سلامت 5101321 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 02 علی اکبر ارجمندنیا هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00)
روان شناسی سلامت 5106079 2 دکتری روانشناسی‌ 02 فاطمه دهقانی آرانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
روان شناسی سلامت 5103292 2 کارشناسی روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 طیبه فردوسی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
مالیه آموزش عالی و بودجه ریزی 5105144 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 ابوالقاسم نادری روشناوند هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
تاریخ فلسفه کلاسیک و قرون وسطی 5102024 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 شهین ایروانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00)
تاریخ اندیشه های تربیتی 1 5102044 2 دکتری مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00)
مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش 5105115 3 کارشناسی ارشد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 سیدمحمد میرکمالی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00)
نمایش 1,041 - 1,060 از 1,187 نتیجه
از 60