دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1,021 - 1,040 از 1,437 نتیجه
از 72
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اختلال های عاطفی و رفتاری 5110002 2 کارشناسی 02 سوگند قاسم زاده هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی موسسه ها و برنامه ها 5109016 2 دکتری 02 کیوان صالحی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00)
مبانی کارآفرینی 5120081 2 کارشناسی 02 میترا عزتی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00)
آشنایی با آزمون های روانی کاربرد آن 5110018 2 کارشناسی 02 محسن شکوهی یکتا هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00)
نظریه سوال - پاسخ 5109014 2 دکتری 02 علی مقدم زاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00)
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 lesson-section-code10 04 محمد خدایاری فرد نامشخص نامشخص
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 lesson-section-code10 02 محمد خدایاری فرد نامشخص نامشخص
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 lesson-section-code10 03 محمد خدایاری فرد نامشخص نامشخص
کارگاه آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی 1 5120082 0 lesson-section-code10 01 محمد خدایاری فرد نامشخص نامشخص
روش های آماری چند متغیری 5109013 2 دکتری 02 ابراهیم خدائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00)
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 08 محسن شکوهی یکتا هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 02 غلامعلی افروز هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00)
اصول و روش های بازپروری حسی-حرکتی 5110010 2 کارشناسی 02 سوگند قاسم زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00)
اصول و روش های تهیه مواد آموزشی 5110017 2 کارشناسی 02 احمد به پژوه هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00)
روان شناسی و آموزش کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر 5110006 2 کارشناسی 02 فاطمه نصرتی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00)
روان شناسی و توان بخشی کودکان کم توان جسمی و حرکتی 5110011 2 کارشناسی 02 فاطمه نصرتی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00)
روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی 5110009 2 کارشناسی 02 باقر غباری بناب هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00)
اصول و روش های آموزش ریاضیات به کودکان استثنایی 5110001 2 کارشناسی 02 علی اکبر ارجمندنیا هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00)
اصول و روش های توانبخشی حرفه ای 5110016 2 کارشناسی 02 باقر غباری بناب هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00)
حقوق کودکان استثنایی و قوانین مصوب در ایران و جهان 5110015 2 کارشناسی 02 فاطمه نصرتی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/27 (16:00 - 18:00)
نمایش 1,021 - 1,040 از 1,437 نتیجه
از 72