دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روانشناسی و توانبخشی افراد ناشنوا 5101503 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 02 سعید حسن زاده هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00)
روان شناسی کودکان استثنایی 5106021 3 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 فاطمه نصرتی هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00)
کارورزی در مدارس و مراکز استثنایی 5101601 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 02 سوگند قاسم زاده هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
نمایش 1,021 - 1,023 از 1,023 نتیجه
از 52