دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1,021 - 1,040 از 1,187 نتیجه
از 60
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش های ارزشیابی در برنامه ریزی درسی 5103241 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 سعید صفائی موحد هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
روش های توصیفی تحقیق در علوم تربیتی 5103227 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 کیوان صالحی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
آمار توصیفی 5101575 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 03 علی مقدم زاده هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00)
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش بزرگسالان 5103207 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 مرضیه دهقانی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00)
روان شناسی تحولی 1 5106173 2 کارشناسی روانشناسی‌ 02 سعید حسن زاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00)
آراء تربیتی و مکاتب فلسفی 5101376 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00)
فلسفه تربیتی اسلام و دلالت های آن در برنامه درسی 5103145 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 نرگس سادات سجادیه هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00)
روانشناسی تربیتی کودکان سرآمد 5101260 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 02 جواد اژه ای هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی آموزش و پرورش 5101080 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 01 مرضیه عالی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
آموزه های تربیتی آیات قرآن 5103273 2 کارشناسی روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 مرضیه عالی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
تربیت در نهج البلاغه 5102027 3 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 محمدرضا شرفی جم هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
جامعه شناسی تعلیم و تربیت (پیشرفته) 5102025 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 مرضیه عالی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00)
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 خسرو باقری نوعپرست هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00)
روانشناسی تربیتی 5101106 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 الهه حجازی موغاری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 5105193 3 کارشناسی مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 محمد رضا کرامتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00)
متون تخصصی مدیریت آموزشی 1 5105107 3 کارشناسی ارشد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 فاطمه نارنجی ثانی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (15:00 - 17:00)
زبان تخصصی 5102010 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 24 محمد دادرس هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی 5102010 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 محمد دادرس هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00)
مباحث اساسی در روان شناسی 1 5106132 2 کارشناسی روانشناسی‌ 02 عباس رحیمی نژاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00)
مباحث اساسی در روان شناسی 1 5106132 2 کارشناسی روانشناسی‌ 01 سوگند قاسم زاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
نمایش 1,021 - 1,040 از 1,187 نتیجه
از 60