دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 981 - 1,000 از 1,039 نتیجه
از 52
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روانشناسی و آموزش افراد تیزهوش 5101379 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 02 محسن شکوهی یکتا هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
روانشناسی و توانبخشی افراد عقب مانده ذهنی 5101501 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 02 غلامعلی افروز هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00)
روان شناسی تبلیغات و ارتباطات 5106096 2 کارشناسی روانشناسی‌ 02 رضا پورحسین هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
روان شناسی تبلیغات و رسانه 5106228 2 کارشناسی روانشناسی‌ 02 رضا پورحسین هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
روان شناسی یادگیری 5101304 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 02 منصوره حاج حسینی هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (13:00 - 15:00)
روانشناسی شخصیت 5101275 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 جواد اژه ای هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00)
روان شناسی شخصیت 5105204 2 کارشناسی مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 عباس رحیمی نژاد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
متون روان شناسی 2 5106200 2 کارشناسی روانشناسی‌ 02 احمد به پژوه هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00)
روان داروشناسی 5106155 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 01 سیدسعید پورنقاش تهرانی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
روان داروشناسی 5106155 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 سیدسعید پورنقاش تهرانی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی 5103161 3 کارشناسی روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 کیوان صالحی هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00)
روش تحقیق 5101370 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 الهه حجازی موغاری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
روش های تحقیق در روان شناسی سلامت 5106078 3 دکتری روانشناسی‌ 02 هادی بهرامی احسان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 06 حسین کشاورز افشار هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 08 الهه حجازی موغاری هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 01 مسعود غلامعلی لواسانی هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 03 یاسر مدنی هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 04 منصوره حاج حسینی هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 02 زهرا نقش هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 05 سمیه شاهمرادی هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
نمایش 981 - 1,000 از 1,039 نتیجه
از 52