دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 981 - 1,000 از 1,184 نتیجه
از 60
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روان شناسی عمومی پیشرفته 5106068 3 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 03 فاطمه دهقانی آرانی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00)
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 زهرا نقش هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 03 زهرا نقش هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00)
آسیب شناسی روانی پیشرفته 5106149 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 01 رضا رستمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
آسیب شناسی روانی پیشرفته 5106149 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 فاطمه دهقانی آرانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق پیشرفته 5101131 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 باقر غباری بناب هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
روان شناسی اجتماعی پیشرفته 5106022 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 سیدمحمدرضا رضازاده هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
روش های آمار پیشرفته 5101383 3 دکتری آموزش کودکان استثنایی 02 علی مقدم زاده هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00)
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 جواد پورکریمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00)
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 محمد خدایاری فرد هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) 1396/11/02 (13:00 - 15:00)
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 ابوالقاسم نادری روشناوند هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00)
سالمندی و سلامت 5106093 2 دکتری روانشناسی‌ 02 جواد حاتمی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
منطق قدیم و جدید 5102013 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 24 مرضیه عالی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
منطق قدیم و جدید 5102013 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 نرگس سادات سجادیه هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00)
کاربرد آزمون های هوش و استعداد 5101561 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 02 جواد اژه ای هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00)
کاربرد آزمون های هوش و استعداد 5101561 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 03 جواد اژه ای هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00)
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 5103085 2 دکتری روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 ابراهیم خدائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00)
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 کارشناسی ارشد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 02 جواد پورکریمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
ارزیابی نظام های کوچک آموزشی 5103006 2 کارشناسی روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 کیوان صالحی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (13:00 - 15:00)
روانشناسی بالینی کودک 5101588 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 علی اکبر ارجمندنیا هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00)
نمایش 981 - 1,000 از 1,184 نتیجه
از 60