دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 41 - 60 از 1,012 نتیجه
از 51
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
فلسفه تطبیقی 5102040 2 دکتری مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 03 محمدرضا شرفی جم هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00)
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103231 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 رضوان حکیم زاده هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
راهنمایی و مشاوره 5101411 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 یاسر مدنی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
فلسفه معاصر 5102036 2 دکتری مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 نرگس سادات سجادیه هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
خدمات مشورتی در مدرسه 5101549 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 منصوره حاج حسینی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
فرهنگ و سلامت 5106142 2 دکتری روانشناسی‌ 06 عباس رحیمی نژاد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
روان شناسی تحولی 1 5106173 2 کارشناسی روانشناسی‌ 06 رضا پورحسین هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
روان شناسی تحولی 2 5106195 2 کارشناسی روانشناسی‌ 01 محمدحسن آسایش زارچی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00)
اقتصاد و تامین مالی مدرسه 5105230 2 کارشناسی ارشد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 22 ابوالقاسم نادری روشناوند هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00)
اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور 5105211 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 05 ابوالقاسم نادری روشناوند هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00)
فلسفه تربیتی اسلام و دلالت های آن در برنامه درسی 5103145 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 نرگس سادات سجادیه هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00)
روانشناسی تربیتی 5103016 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 طیبه فردوسی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00)
روان شناسی تربیتی 5103166 3 کارشناسی روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 01 منصوره حاج حسینی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
آموزه های تربیتی آیات قرآن 5103273 2 کارشناسی روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 07 خسرو باقری نوعپرست هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
مسائل آموزش و پرورش 5103327 2 کارشناسی روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 07 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران 5103271 2 کارشناسی روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 07 مرضیه دهقانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00)
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 خسرو باقری نوعپرست هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00)
روانشناسی تربیتی 5101106 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 الهه حجازی موغاری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00)
یادگیری الکترونیکی 5105237 2 کارشناسی ارشد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 22 فاطمه نارنجی ثانی هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
اختلال های عاطفی، رفتاری 5101403 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 03 سعید حسن زاده هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00)
نمایش 41 - 60 از 1,012 نتیجه
از 51