دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 41 - 60 از 1,187 نتیجه
از 60
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 09 رضا پورحسین هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
مدیریت و تغییر نوآوری در آموزش عالی 5105009 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 05 سیدمحمد میرکمالی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00)
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 5106207 2 کارشناسی روانشناسی‌ 09 منیژه فیروزی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00)
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 5106207 2 کارشناسی روانشناسی‌ 08 منیژه فیروزی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
روانشناسی مرضی کودک 5101127 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 10 سعید حسن زاده هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00)
روان شناسی شناختی 2 5106180 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 جواد حاتمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00)
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103263 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 رضوان حکیم زاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00)
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103236 2 دکتری روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 رضوان حکیم زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00)
راهنمایی و مشاوره 5101411 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 25 عباس جواهری محمدی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00)
متون مشاوره انگلیسی 2 5101427 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 12 عباس جواهری محمدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00)
روان شناسی و مشاوره خانواده 5106208 2 کارشناسی روانشناسی‌ 09 سیدمحمدرضا رضازاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00)
روان شناسی و مشاوره خانواده 5106208 2 کارشناسی روانشناسی‌ 08 سیدمحمدرضا رضازاده هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:00)
هدایت و مشورت در اسلام 5101533 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 جواد اژه ای هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00)
روان شناسی تحولی 1 5106173 2 کارشناسی روانشناسی‌ 06 رضا پورحسین هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00)
روان شناسی تحولی 2 5106195 2 کارشناسی روانشناسی‌ 07 رضا پورحسین هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00)
روان شناسی رشد 5103276 2 کارشناسی روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 منیژه فیروزی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00)
نظریه های رشد 5101242 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 الهه حجازی موغاری هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00)
فنون مصاحبه تشخیصی در روان شناسی بالینی 5106156 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 محمدعلی بشارت هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/15 (08:00 - 10:00)
اقتصاد آموزش و پرورش 5105268 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 05 ابوالقاسم نادری روشناوند هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
آراء تربیتی و مکاتب فلسفی 5101376 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 محمدرضا شرفی جم هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00)
نمایش 41 - 60 از 1,187 نتیجه
از 60