دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,187 نتیجه
از 60
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش تحقیق پیشرفته در پژوهش های بالینی 5106158 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 هادی بهرامی احسان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 5101535 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 الهه حجازی موغاری هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00)
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 محمد خدایاری فرد هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00)
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 05 ابوالقاسم نادری روشناوند هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00)
تحلیل مفاهیم تعلیم و تربیت 5102055 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 24 مرضیه عالی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00)
نظریه های یادگیری کاربردی 5101249 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 منصوره حاج حسینی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش 5103119 2 دکتری روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 محمد جوادی پور هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00)
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101540 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 سمیه شاهمرادی هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00)
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 10 محمدعلی بشارت هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 05 جواد حاتمی هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 11 هادی بهرامی احسان هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 13 مریم عباسی سورتجانی هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 03 نیما قربانی هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 08 رضا رستمی هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 02 عباس رحیمی نژاد هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 12 اعظم نوفرستی هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 07 زهرا طاهری فر هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 04 سیدسعید پورنقاش تهرانی هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 فاطمه دهقانی آرانی هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 09 رضا پورحسین هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
نمایش 21 - 40 از 1,187 نتیجه
از 60