دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,437 نتیجه
از 72
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارورزی 5110026 4 کارشناسی ارشد 02 سعید حسن زاده هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/26 (13:00 - 15:00)
کارورزی 5110026 4 کارشناسی ارشد 04 فاطمه نصرتی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/26 (13:00 - 15:00)
کارورزی 5110026 4 کارشناسی ارشد 05 غلامعلی افروز هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/26 (13:00 - 15:00)
کارورزی 5110026 4 کارشناسی ارشد 06 باقر غباری بناب هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/26 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد 02 محمدرضا شرفی جم هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد 25 جواد اژه ای هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد 01 جواد اژه ای هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد 24 محمدرضا شرفی جم هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00)
مدیریت دانش در سازمان های آموزشی 5103342 2 کارشناسی ارشد 03 محمد جوادی پور هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00)
تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی 5109020 2 دکتری 03 ابراهیم خدائی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00)
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 کارشناسی ارشد 02 محمد دادرس هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00)
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 کارشناسی ارشد 24 محمد دادرس هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00)
تربیت بدنی کودک و نوجوان 5102090 2 کارشناسی ارشد 24 خسرو باقری نوعپرست هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00)
تربیت بدنی کودک و نوجوان 5102090 2 کارشناسی ارشد 02 خسرو باقری نوعپرست هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00)
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 06 محسن شکوهی یکتا نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 02 علی اکبر ارجمندنیا نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 01 غلامعلی افروز نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 07 سوگند قاسم زاده نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 03 سعید حسن زاده نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری 05 احمد به پژوه نامشخص نامشخص
نمایش 21 - 40 از 1,437 نتیجه
از 72