دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,032 نتیجه
از 52
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سازگاری با بیماری های مزمن 5106081 2 دکتری روانشناسی‌ 06 نیما قربانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00)
روش تدریس پیشرفته 5103255 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 23 مرضیه دهقانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 زهرا نقش هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 زهرا نقش هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی روانی پیشرفته 5106149 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 رضا رستمی 1398/10/23 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 05 جواد پورکریمی 1398/10/28 (13:00 - 15:00)
روش تحقیق پیشرفته 5101131 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 03 عباس بازرگان هرندی هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1398/11/01 (10:00 - 13:00)
روان شناسی اجتماعی پیشرفته 5106022 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 سیدمحمدرضا رضازاده هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
روش های آمار پیشرفته 5101383 3 دکتری آموزش کودکان استثنایی 03 علی مقدم زاده هرهفته شنبه (07:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
روش های آماری پیشرفته 5106072 3 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 نوروزعلی کرمدوست هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00)
روش های آماری پیشرفته در روان شناسی بالینی 5106151 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 نوروزعلی کرمدوست هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00)
روش های آماری پیشرفته 5103152 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 نوروزعلی کرمدوست هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 05 جواد پورکریمی 1398/10/29 (13:00 - 15:00)
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 5101528 3 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 محمد خدایاری فرد 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی 5105232 3 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 05 میترا عزتی هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00)
مقدمه ای بر فلسفه اسلامی 5102020 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 محمدرضا شرفی جم 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
کاربرد آزمون های رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره 5101434 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 01 زهرا نقش هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00)
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 5103085 2 دکتری روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 ابراهیم خدائی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 کارشناسی ارشد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 05 جواد پورکریمی 1398/10/24 (13:00 - 15:00)
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 کارشناسی ارشد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 22 جواد پورکریمی 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
نمایش 21 - 40 از 1,032 نتیجه
از 52