دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,449 نتیجه
از 73
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سیر آرای تربیتی غرب 5102079 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 28 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (13:00 - 15:00)
سیر آرای تربیتی غرب 5102079 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 12 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00)
سیر آرای تربیتی غرب 5102079 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 24 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00)
سیر آرای تربیتی غرب 5102079 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00)
صلاحیت ها و اخلاق حرفه ای 5110030 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 10 سوگند قاسم زاده هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00)
فلسفه دوران کودکی 5102086 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 نرگس سادات سجادیه هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/28 (13:00 - 15:00)
فنون مشاوره و روان درمانی 5106237 2 کارشناسی روانشناسی‌ 03 مریم عباسی سورتجانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00)
فنون مشاوره و روان درمانی 5106237 2 کارشناسی روانشناسی‌ 06 مریم عباسی سورتجانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00)
کارورزی 5110026 4 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 سعید حسن زاده هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/26 (13:00 - 15:00)
کارورزی 5110026 4 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 علی اکبر ارجمندنیا هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/26 (13:00 - 15:00)
کارورزی 5110026 4 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 03 سوگند قاسم زاده هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/26 (13:00 - 15:00)
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 03 سعید حسن زاده نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 06 محسن شکوهی یکتا نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 07 سوگند قاسم زاده نامشخص نامشخص
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 دکتری آموزش کودکان استثنایی 02 علی اکبر ارجمندنیا نامشخص نامشخص
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 محمد دادرس هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00)
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 24 محمد دادرس هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00)
متون تخصصی به زبان انگلیسی 5103346 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 سعید صفائی موحد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/28 (13:00 - 15:00)
مدیریت دانش در سازمان های آموزشی 5103342 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 محمد جوادی پور هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00)
مطالعات تطبیقی و فرهنگی در آموزش و پرورش 5102077 2 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00)
نمایش 21 - 40 از 1,449 نتیجه
از 73