دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 1,144 نتیجه
از 58
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 5106207 2 کارشناسی روانشناسی‌ 08 منیژه فیروزی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 5106207 2 کارشناسی روانشناسی‌ 09 منیژه فیروزی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
روانشناسی مرضی کودک 5101127 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 10 سعید حسن زاده هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00)
روان شناسی شناختی 2 5106180 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 جواد حاتمی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103236 2 دکتری روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 رضوان حکیم زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00)
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103263 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 03 رضوان حکیم زاده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00)
مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی 5101432 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 12 محمدحسن آسایش زارچی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00)
هدایت و مشورت در اسلام 5101533 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 جواد اژه ای هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00)
روان شناسی تحولی 1 5106173 2 کارشناسی روانشناسی‌ 06 رضا پورحسین هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00)
روان شناسی تحولی 2 5106195 2 کارشناسی روانشناسی‌ 07 رضا پورحسین هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
روانشناسی رشد 5103276 2 کارشناسی روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 02 منیژه فیروزی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
نظریه های رشد 5101242 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 الهه حجازی موغاری هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (14:00 - 16:00)
فنون مصاحبه تشخیصی در روان شناسی بالینی 5106156 2 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 محمدعلی بشارت هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00)
اقتصاد آموزش و پرورش 5105268 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 05 ابوالقاسم نادری روشناوند هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
برنامه ریزی آموزشی و توسعه ملی - منطقه ای مدیریت کیفیت در آموزش و پرورش 5105269 2 دکتری مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 05 محمد رضا کرامتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
روان شناسی تربیتی 5101559 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 07 طیبه فردوسی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
روان شناسی تربیتی 5106107 2 کارشناسی روانشناسی‌ 07 طیبه فردوسی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00)
روان شناسی تربیتی 5101559 2 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی 03 طیبه فردوسی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 02 خسرو باقری نوعپرست | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 کارشناسی ارشد مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش 24 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
نمایش 21 - 40 از 1,144 نتیجه
از 58