دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,022 نتیجه
از 52
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
الگوهای طراحی آموزش بزرگسالان 5103349 2 کارشناسی ارشد 03 مرضیه دهقانی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
روانشناسی و مشاوره بزرگسالان 5103340 2 کارشناسی ارشد 03 رضوان حکیم زاده هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00)
روان شناسی شناختی 5110021 2 کارشناسی ارشد 03 علی اکبر ارجمندنیا هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
تاریخ فلسفه کلاسیک 5102094 2 کارشناسی ارشد 02 محمد دادرس هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد 02 نرگس سادات سجادیه هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00)
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 کارشناسی ارشد 24 نرگس سادات سجادیه هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00)
تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و سلسله مراتبی 5109020 2 دکتری 03 ابراهیم خدائی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00)
اصول و روش های بازی و هنر درمانی 5110008 2 کارشناسی 07 سوگند قاسم زاده هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00)
مبانی و اصول آموزش و پرورش 5102096 2 کارشناسی ارشد 02 افضل السادات حسینی دهشیری هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
روش تحقیق کمی - کیفی 5102097 2 کارشناسی ارشد 02 محمد دادرس هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00)
همبستگی و رگرسیون 5109010 2 دکتری 03 ابراهیم خدائی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00)
روش های مقیاس سازی 5109017 2 دکتری 03 علی مقدم زاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام و ایران 5102067 2 کارشناسی ارشد 02 شهین ایروانی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00)
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام و ایران 5102067 2 کارشناسی ارشد 24 مرضیه عالی هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00)
نظریه و روش کلاسیک اندازه گیری آموزشی 5109007 2 دکتری 03 علی مقدم زاده هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00)
سازگاری با بیماری های مزمن 5106081 2 دکتری روانشناسی‌ 06 نیما قربانی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00)
روش تدریس پیشرفته 5103255 2 کارشناسی ارشد روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ 23 مرضیه دهقانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00)
روان شناسی عمومی پیشرفته 5106068 3 کارشناسی ارشد روانشناسی‌ 06 منیژه فیروزی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00)
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 01 زهرا نقش هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00)
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 کارشناسی ارشد آموزش کودکان استثنایی 02 زهرا نقش هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,022 نتیجه
از 52