اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

کاربرد آمار استنباطی در مدیریت

نام درس کاربرد آمار استنباطی در مدیریت
کد درس 5105253
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز