اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش های پژوهشی در مدیریت

نام درس روش های پژوهشی در مدیریت
کد درس 5105247
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز