اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار استنباطی و نرم افزار های تحلیل داده ها

نام درس آمار استنباطی و نرم افزار های تحلیل داده ها
کد درس 5105324
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز