اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار استنباطی در مدیریت و رهبری آموزشی

نام درس آمار استنباطی در مدیریت و رهبری آموزشی
کد درس 5105321
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز