اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد پورکریمی

جواد پورکریمی

جواد پورکریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117405
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

علایق پژوهشی : توسعه منابع انسانی با تاکید بر توسعه اعضای هیات علمی (FD), آموزش سازمانی با تاکید بر CBT, روش شناسی تحقیق - کمی و کیفی, آمار کاربردی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی عزیزی بررسی رابطه رهبری توزیع شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران شهر تهران کارشناسی ارشد
فاطمه دهقانی بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین مدیران و توانمندی اعضای هیئت علمی پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
زهرا احتشام بررسی نقش معنویت در سازمان در توسعه اعضای هیئت علمی دانشگاه قم کارشناسی ارشد
بهنام اسکندری ارزیابی وضعیت صلاحیت های حرفه ای مدیران امور فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران و تدوین دوره های آموزشی کارشناسی ارشد
محمد فرزانه بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای و توانمندی روان شناختی دبیران مقطع متوسطه شهرستان شیروان کارشناسی ارشد
سجاد قارلقی شناسایی و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای کارشناسان پژوهشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
مهدی قاسمی پور بررسی نقش شایستگی های حرفه ای مدیران در سرمایه روان شناختی دبیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر ایلام در سال تحصیلی 97-96 کارشناسی ارشد
سیده زهرا هاشمی نسب بررسی رابطه بین رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان فنی و حرفه ای تهران کارشناسی ارشد
سیدجواد حسینی بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
سیده کبری حسینی ارزیابی برنامه های توسعه اعضای هیات علمی و ارائه راهکارهای بهبود آن در پردیس فارابی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
کبرا حسینی شناسایی و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای کارشناسان مسئول آموزش مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه راه کارهای ارتقای آن کارشناسی ارشد
ایمان خاقانی زاده بررسی عوامل موثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی دانشکده های پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
الهام کردی نیاز سنجی شایستگی های حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تهران و تدوین برنامه آموزشی کارشناسی ارشد
محمد میرزایی مقایسه کارآفرینی سازمانی هنرستانهای دولتی و غیر دولتی فنی و حرفه ای شهر تهران کارشناسی ارشد
یاسمن مبین رهنی ارزیابی صلاحیت های فراشناختی دانشجویان پردیس علوم فناوری دانشگاه تهران و پیشنهاد دوره آموزشی جهت ارتقاء آن کارشناسی ارشد
الهام مدرس بررسی مقایسه ای زیست بوم کار آفرینی دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد
علی رضا محمدی شناسایی و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای کارشناسان آموزش سازمان امور مالیاتی کشور کارشناسی ارشد
زهرا محسنی مهر بررسی نقش شایستگی های حکمت محور مدیران در اثر بخشی سازمانی پژوهشگاه های علوم انسانی شهر قم کارشناسی ارشد
سیده مهسا موسوی شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای هنر آموزان بخش صنعت هنرستان‌های فنی و حرفه ای کارشناسی ارشد
میترا نوروزی کیوی مقایسه صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس دولتی و غیر دولتی شهرستان شهریار و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن کارشناسی ارشد
امین پژوهش جهرمی طراحی و تبیین الگوی تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی (مورد مطالعه : دانشکده های فنی و مهندسی دولتی شهر تهران ) دکتری
مرتضی سالمیان بررسی رابطه سواد فناوری اطلاعات در توانمندی روانشناختی دبیران مدارس متوسطه منطقه 6 تهران کارشناسی ارشد
زهرا شاه امیری فتاحی بررسی نقش توانمند سازی ساختاری در توسعه صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد
اسماعیل شهریاری شناسایی صلاحیت های حرفه ای معلمان مدارس استثنایی شهر شیراز و ارائه راهکارهایی برای بهبود کارشناسی ارشد
سیما شمس الدین نیاز سنجی صلاحیت های حرفه ای مشاوران تحصیلی دوره متوسطه استان سمنان و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای آنان کارشناسی ارشد
مهسا زمانی ارزیابی مولفه های صلاحیت های حرفه ای کارشناسان منابع انسانی شرکت توانیر و شرکت های تابعه کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق در آموزش عالی 5105173 2 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روش های پژوهش در آموزش عالی 5105314 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
روش های پژوهشی در مدیریت 5105247 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
رویکردهای پژوهشی کمی و کیفی در برنامه ریزی آموزشی 5105325 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آمار استنباطی در آموزش عالی 5105315 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
آمار استنباطی در مدیریت و رهبری آموزشی 5105321 2 22 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آمار استنباطی در مدیریت و رهبری آموزشی 5105321 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آمار استنباطی و نرم افزار های تحلیل داده ها 5105324 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش تحقیق در آموزش عالی 5105173 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش های پژوهشی در مدیریت 5105247 2 05 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق در مدیریت آموزشی 5105238 3 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق در مدیریت آموزشی 5105238 3 22 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش تحقیق و کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی 5105062 3 22 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 05 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 22 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2