اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی کارآفرینی

نام درس مبانی کارآفرینی
کد درس 5120081
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز